Home

Udir grunnleggende

PPT - Velkommen PowerPoint Presentation - ID:1869947

2 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter - Udir

 1. 2 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for fem grunnleggende ferdigheter. Disse er digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Rammeverket skal brukes av læreplangrupper i arbeidet med å utvikle og revidere læreplaner for fag
 2. Grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter er et nytt tema i Elevundersøkelsen. Spørsmålene som gjelder skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter, utgjør til sammen fem tilleggsbolker. Her skal elevene si sin mening om hvordan de opplever at skolen legger til rette for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av fag
 3. oriteter (NOR7-01) Gjelder fra: 1.8.2007 Gjelder til: 31.7.202
 4. oriteter dreier seg om å utvikle grunnleggende digitale ferdigheter, om å bruke digitale ressurser i språklæring, informasjonsinnhenting, lesing, tekstskaping og kommunikasjon
 5. oriteter er et sentralt fagmangfoldetfor kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal bidra til å gi elevene et solid språklig, kommunikativt og faglig grunnlag som gjør dem i stand til å delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag

Grunnleggende ferdigheter - Udir

 1. oriteter Læreplankode: NOR7-01 Side 4 av 7 Å kunne uttrykke seg skriftlig i grunnleggende norsk for språklige
 2. oriteter er en overgangsplan som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. I bestemmelse om vurdering i læreplanen heter det: Det er utarbeidet kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen
 3. oriteter er det foreslått fem kjerneelementer som beskrives her. Avslutningsvis vil du få spørsmål om du mener kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget og om de er tilstrekkelig fremtidsrettet
 4. Kompetansemålene innenfor fagfornyelsen blir beskrevet sammen med begreper som «grunnleggende ferdigheter», «tverrfaglige tema» og «kjerneelementer». Men når begrepene har uklart innhold og derfor er vanskelige å skille fra hverandre, kan forsøket på å oppnå presisjon lett føre til at man heller mister oversikten
 5. oritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med lese- og skrivevansker
 6. De grunnleggende ferdighetene i naturfag innebærer at elevene skal mestre å lese, skrive og samtale om naturvitenskapelige emner, samt bruke regning og digitale verktøy der det inngår i en faglig sammenheng. (udir. no) Om grunnleggende ferdigheter i overordnet del (udir. no.
 7. oriteter, eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen, medfører ekstra gruppedeling i norsk skal timene føres her

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige - Udir

 1. Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i norsk er å skape mening gjennom å lytte, samtale og tale, og tilpasse språket til formål og mottaker
 2. oriteter. Verktøyet vil være klart i starten av 2021. Inntil dette er ferdig kan Kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende norsk brukes. Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det.
 3. [{id:c4dec77c-afed-49c8-ab49-ee36f40d218c,kode:GF5,uri:http://psi.udir.no/kl06/GF5,url-data:https://data.udir.no/kl06/v201906/grunnleggende-ferdigheter.

Grunnleggende personvernprinsipper. Reglene for behandling av personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper. Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse prinsippene. Denne veilederen er en utredning av personvernprinsippene slik de er beskrevet i personvernforordningens artikkel 5 Udir BetaLab - utprøving og eksperimentering med ny digital teknologi og læring. 24. april 2018. Kort forklart: Dette bør du vite om de nye fraværstallene. 9. september 2019. Skolebibliotek - et sted å være, et sted å lære. 28. mai 2019. Tips til deg som skal ta eksamen

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg2 helsearbeiderfag skal bidra til at helsefagarbeideren kan kommunisere og samhandle med mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon. Programfagene skal bidra til å utvikle etisk bevissthet og forståelse for at likeverd og likestilling er grunnleggende verdier E. Elev. Elever med grunnleggende norsk (eks NOR1159) skal ha fagstatus E. Elever som har fritak for vurdering med karakter jf forskrift til opplæringslova § 3-21 (minoritetsspråklige elever som nylig er kommet til Norge), § 3-22 (fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål) og § 3-23 (fritak for vurdering med karakter i kroppsøving) skal ha fagstatus E (alternativ A) Fagkode for grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis. Den ordinære norskkoden for trinnet benyttes. For elever som ikke har grunnlag for vurdering etter ordinær læreplan henvises det til behandlingsregler beskrevet i Utdanningsdirektoratets skriv om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i. Grunnleggende ferdigheter. Muntlige ferdigheter. Muntlige ferdigheter i Vg3 bakerfaget innebærer å kunne kommunisere forståelig med kollegaer og samarbeidspartnere, tilpasse språket til mottaker, post@udir.no; Bruk av informasjonskapsler. Innledning. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan. som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i. norsk.I bestemmelse om vurdering i læreplanen heter det: Det er utarbeide

Grunnleggende ferdigheter De grunnleggende ferdighetene Å kunne skrive, Å kunne lese, Muntlige ferdigheter, Å kunne regne og Digitale ferdigheter er integrert læreplanene for engelsk og fremmedspråk. Fremmedspråksenteret arbeider med å utvikle metodiske tips for hver ferdighet. Disse finner du i menyen til venstre Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB. Se nærmere info på vigoiks.no. Fagkodene NOR1051-NOR1062 og NOR1151-NOR1160 (grunnleggende norsk for språklige minoriteter) og NOR1801 til NOR1818 (morsmål for språklige minoriteter) skal ikke skrives ut på dokumentasjon som ege Data fra Udir. Vilkår for bruk. Dataene er lagt ut for viderebruk under Norsk lisens for offentlig data (NLOD). Det betyr blant annet at du har lov til å kopiere og tilgjengeliggjøre, endre og/eller sette sammen med andre datasett, og å benytte datasettet kommersielt. Datasett

Grunnleggende ferdigheter. Muntlige ferdigheter. Muntlige ferdigheter i Vg2 automatisering innebærer å kunne bruke fagterminologi, kommunisere forståelig, lytte til og vise respekt for den som snakker. post@udir.no; Bruk av informasjonskapsler. Fagkode for grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis. Den ordinære norskkoden for trinnet benyttes. For elever som ikke har grunnlag for vurdering etter ordinær læreplan henvises det til behandlingsregler beskrevet i Utdanningsdirektoratets skriv om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet.

Dette er Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem. Her kan du søke etter, opprette, redigere og administrere brukere. Logg deg inn for å administrere brukere i dine organisasjoner og tjenester Lisens og våre vilkår for bruk. Du er velkommen til å bruke og viderebruke våre data, som nå er lagt ut for bruk under Norsk lisens for offentlig data (NLOD). Sett deg inn i denne, og les mer om våre vilkår for bruk på data.udir.no Disse grunnleggende ferdighetene skal man jobbe med i alle fag på alle nivå. Under overskriften grunnleggende ferdigheter i de enkelte læreplanene er det forklart hvordan man bruker de grunnleggende ferdighetene når man arbeider med faget/fagene læreplanen omfatter

NOR inneholder informasjon om enheter som er registeret i Virksomhets- og Foretaksregisteret. Opplæringskontorene i NOR inneholder også informasjon om hvilke fylkeskommuner som har godkjent opplæringskontoret (Dette er informasjon som kommer fra VIGO). NOR vil også samle historikk om endringer på enhetene. Det betyr også at vi samler på informasjon om opplæringskontorer som går ut. http://psi.udir.no/kl06/grunnleggende_norsk. Type. merkelap Nettleseren din er utdatert! Du burde oppdatere din nettleser for å oppleve både denne og flere andre nettsteder best mulig. Les mer om hvordan du kan oppdatere din nettleser.

Våre høringer er åpne for alle, og de som ønsker det kan uttale seg. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert/være synlige på udir.no. Frist for å svare på høringen er 1. november 2019. Fornyelsen av læreplanene i Vg Utdanningsdirektoratet er et norsk statlig direktorat med ansvar for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Direktoratet ble opprettet 15. juni 2004 og er underlagt Kunnskapsdepartementet.Direktør er Hege Nilssen.. Hovedoppgaver er tilsyn og regelverk, rammeplaner og læreplaner, eksamen og prøver, kunnskapsgrunnlag og barnehage- og skoleutvikling Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. De endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet, og særlig digitaliseringen fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på

 1. Lesing som grunnleggende ferdighet. 6 pakker . Skriving som grunnleggende ferdighet. 3 pakker . Begynneropplæring. 9 pakker . Lesing og skriving i fag. 6 pakker . Gutar, jenter og lesing. 1 pakker . Flerspråklige elever. 1 pakker . Vansker med språk, lesing og skriving. 4 pakker . Elever med stort læringspotensial
 2. Udir-1-2014 gir oversikt over fag- og timefordelingen. Desimaler må rundes av. Der dette fører til en time for lite, kan det føres en ekstra time på ett av trinnene, så lenge totaltimetallet for skolen blir riktig
 3. Logg inn i PGS - prøver - UDIR - påloggingstjenest
 4. AKTUELT Dei tre siste språkkommunane er valde ut. Alta, Nesna og Larvik er dei siste som får statusen språkkommune som del av Språkløyper-strategien

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter - Udir

RammeveRk for grunnleggende ferdigheter - Udir.n Status pr 06.11.2020 kl. 01:46; Fylke Enheter Kommuner; Ant Logget på Lagret Ferdig Ant Logget på Lagret Ferdig; Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Sum: 3170: 3161: 100: 316

Fagfornyelsens begrepsbruk - Utdanningsforskning

 1. oritetsspråklige elever. For å støtte den pedagogiske vurderingen som ligger i kartleggingen er Udirs kartleggingsmateriell konkretiseret og gjort aldersadekvat av veilederne i migrasjonspedagogikk i Bergen kommune
 2. Prøven kartlegger kunnskap og innsikt i matematikk hos elever som mestrer de grunnleggende begreper innen faget. Den går grundig inn i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Klar tale Klar tale er en lettlest avis, med mulighet for tekstopplesning. Lese og skrive med IKT hjelpemidle
 3. Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene mat og helsegruppa har fått. En stor takk til 33 instanser, alt fra enkeltpersoner til store institusjoner, som har gitt faglige, gjennomtenkte og inspirerende innspill til [
 4. Status pr 27.05.2020 kl. 23:06; Enhet GSI-ID Enhetstype Siste... Eier; pålogging lagring; Bykle sentralt: 09109: Kommune sentralt: 22.10.19 08:29: 22.10.19 09:3
 5. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Under finner du hva læreplanene for grunnskolen sier om de grunnleggende ferdighetene

Språkløype

Verb er en ordgruppe for handlinger, tilstander og forekomster som think, sleep og happen. Verbet er det ordet i en setning som oftest gir den en spesifikk mening, og det er derfor viktig at det brukes på riktig måte. Hjelpeverb Før en kan gi i gang med verbbøying på engelsk må en ha kontroll på hjelpeverbene som Fortsett å lese Grunnleggende verbbøyin Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 855 19 000 | E-post: iktplan@udir.n «Utdanningsdirektoratets skriv om grunnleggende ferdigheter» lenker ikke til noen side (404) Endret eksterne lenker. Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Grunnleggende ferdigheter.Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden Utgangspunktet for heftet er erfaringer fra prosjektet «Lær data i biblioteket». Veiledningsheftet ble skrevet i 2010, og tar utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013 Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere

Digital dømmekraft - IKT-plan

naturfag.no: Grunnleggende ferdighete

Udir.no - Grunnskolens Informasjonssystem (GSI

Oppsummering av grunnleggende norsk for språklige minoriteter- andre innspillsrunde. 27. november 2017. Oppsummering av fremmedspråk - andre innspillsrunde. 27. november 2017. 1 2 3... 6 Side 1 av 6. Legg en kompetansekabal for lærerne dine! 3. februar 2020 Grunnleggende ferdigheter gjelder for alle fag på alle trinn. I det lokale arbeidet kan en felles forståelse av prinsipper i Kunnskapsløftet være viktig; som grunnleggende ferdigheter, kompetanse og kompetansemål, kompetansemålenes progresjon og vurdering

Språkkompetanse i grunnleggende norsk - NAF

Grunnleggende ferdigheter. Læring i det 21. århundret - PDF Digital skole: Digitale ferdigheter er essensielt for Digital dømmekraft - hvorfor, hva og hvordan. Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver - Conexus. Sammenhengen Mellom Undervisning og Læring - Udir.no. Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag

Lesing i kroppsøving

Data fra Utdanningsdirektorate

På ndla.no er læringsressursene koblet opp mot kompetansemål og grunnleggende ferdigheter fra Grep. De skoleadministrative systemene som brukes på den enkelte skole, vil blant annet kunne hente opplysninger om fag fra Grep Grunnleggende ferdigheter, tilrettelegge for utvikling og læring og læringsressurser Statpeds spesialpedagogiske temaer på udir.no Barn som trenger ekstra støtt Udir har publisert et online-magasin for grunnopplæringen. NAFO vil spesielt framheve artikler fra to av NAFOs fokusskoler om mangfold og inkludering: Slettebakken skole i Bergen har har, med sin høye andel flerspråklige elever, jobbet mye med grunnleggende norsk, språkforståelse og kulturbegreper Skrivesentere Her finner du filmer til de ulike temaene og de ulike aldersgruppene. Ved å bruke filtreringsfunksjonen, kan du sortere filmer etter aldersgruppe, tema og språk, samt velge mellom film med eller uten undertekst

Grunnleggende personvernprinsipper Datatilsyne

Resultatene fra nasjonale prøver i lesing er publisert

Forside - udirbloggen

E-post: dubestemmer@udir.no. Adresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo. Følg oss på Facebook. Personvernerklæring. Ansvarlig redaktør: Øystein Nilsen Webredaktør: Ragnhild Daae Bekkevoll. Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Ein deltakar vert vald til hauk, ein til duemor og resten er duer. Hauken står i midten, duemor på den eine sida, og duene på den andre sida av eit område som er avgrensa på kvar side, der duene er fri frå å kunne bli tekne av hauken Grunnleggende norskopplæring (GNO) Ressursskole for grunnleggende norskopplæring \Stintapermen\ FN-skole; Fokusskole for NAFO; Lesing . 2017/2018; Nyhetsarkiv . Nyheter 2005-2006; Nyheter 2006-2007; Nyheter 2007-2008; Nyheter 2008-2009; Nyheter 2009-2010; Nyheter 2010-2011; Nyheter 2011-2012; Nyheter 2012-2013; Nyheter 2013-2014; Nyheter.

Video: Høring Vg2 helsearbeiderfag - Udir

Udir Registreringshåndbo

grunnleggende ferdigheter, beskrivelse grunnleggende ferdigheter, digitale verktøy HIS1-01 Læreplan i historie, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (utgått): vurdering i faget lenke til .rtf-dokument på udir.no I tillegg har vi ryddet opp i doble verdier for et vurderingsfag Vi har blitt gjort oppmerksom på at koblingene mellom programområdene i vgo og fagkodene for grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01) og morsmål for språklige minoriteter (NOR8-01) ikke fungerer som de skal. Samtlige fagkoder i disse fagene er koblet mot alle programområder Read the latest magazines about Lesing and discover magazines on Yumpu.co

Høring Vg3 bakerfaget - hoering

Her finner du en samleside med tips til kartlegging av deltakere/elever med norsk som andrespråk. Udir. Her finner du Udirs kartlegging i norsk for språklige minoriteter Bruk Zoom-funksjonen i nettleseren for å justere størrelsen på tekst og grafikk. Vanligvis vil CTRL + + tastene kunne brukes for å øke størrelsen, og CTRL + -for å redusere den. Har du hjul på musen, kan du bruke CTRL sammen med hjulet for å justere størrelsen. På Mac kan du bruke CMD + + og CMD + - Finn relevante kurs innen Natur- og realfag i Træna. Her finner du Natur- og realfag kurs i Træna som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere

Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende

Finn relevante kurs innen Natur- og realfag i Vegårshei. Her finner du Natur- og realfag kurs i Vegårshei som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere Foreløpige styringsdokumenter. Her kan du laste ned en fil som inneholder virksomhets- og økonomiinstruksen og tildelingsbrevet i sin helhet eller relevante utdrag fra et eller begge styringsdokumentene NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn Vår saksbehandler: Faglig råd helse- og oppvekstfag E-post: fta@udir.no . Tlf sentralbord: 23 30 12 00. Vår dato: 13.10.2020. Vår referanse: 2020/11

Ressurs Zeppelin 1-4 - Kristins norsk2 webPå nivå Grammatikkbok A1-A2 (Grammatikk i norsk som2014 10-17 hvordan lykkes med ikt i klasserommet
 • Я говорю на русском или по русски.
 • Gassbeholder i solen.
 • Frauenzeitschriften ab 30.
 • Ugress guide.
 • Movies 2015.
 • Elkjøp kaffemaskin bønner.
 • Cdt alkohol.
 • Utløsekarakteristikk.
 • Eigentumswohnung kaufen uster.
 • Kfc germany.
 • Bytte google konto android.
 • Tanzschule velbert tönisheide.
 • Salsa kurs htw dresden.
 • Babyfotos kameraeinstellung.
 • 12:30 pm uhrzeit.
 • Tv øst innlandet.
 • Oppskrift på buljong.
 • Nettvettregler for barn.
 • Flipzone bergen pris.
 • Barstol ek.
 • Obromsat släp.
 • Straßennamen wien 1220.
 • Laktoseintoleranse voksen alder.
 • Arrow effektanlegg yzf.
 • Tretwerk rennrad.
 • Real madrid kamp billetter.
 • The salem trials.
 • Hvordan referere til kilder fra internett.
 • Definisjon å fly.
 • Brist i ribbein trening.
 • Rustup update rust.
 • Bilder von dir youtube.
 • Den etiske dimensjonen.
 • Disney avatar.
 • Kvik overskap høyde.
 • Sodastream spirit flasker.
 • Hvitløk i norge.
 • Liste over miljøproblemer.
 • Mx5 hardtop montage.
 • Netherlands capital.
 • A tour of the british isles in accents.