Home

Læreplan i valgfag

Gjeldende læreplan Design og redesign (DOR01-02) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldende UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i valgfaget design og redesign (DOR1-01) Gjelder fra: 1.8.2012 Gjelder til: 31.7.202 Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til nye læreplaner i valgfag på ungdomstrinnet ut på ut høring. Høringen omfattet 16 valgfag. De 15 eksisterende valgfagene videreføres, og praktisk håndverksfag foreslås som nytt valgfag. Noen av de eksisterende valgfagene får nye navn, og det faglige innholdet oppdateres Læreplan i valfaget produksjon av varer og tenester Læreplankode: PVT1-01 Side 2 av 4 Føremål Valfaga skal medverke til at elevane, kvar for seg og i fellesskap, styrker lysta til å lære og opplever meistring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfaga er tverrfaglege og skal medverke til heilskap og samanheng i opplæringa

Flere av valgfagene har endret navn og det er kommet til nye valgfag. Det er nå totalt 16 valgfag. De nye læreplanene er en del av fagfornyelsen og skal tas i bruk av hele ungdomstrinnet. Dette skiller seg ut fra de andre fagene der 10. trinn skal følge gammel læreplan skoleåret 2020-2021 Karakter i valgfag. Du får standpunktkarakter når du avslutter et valgfag. Du kan velge samme valgfag om igjen. Da avsluttes det ikke etter det første året. Når du fullfører ungdomsskolen, kan du altså ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller du kan ha hatt flere ulike valgfag og flere karakterer Innspillsrunde - valgfag på ungdomstrinnet. Spørsmålene er plassert nederst i de enkelte læreplanene. Læreplan i valgfaget demokrati i praksis. Læreplan i valgfaget design og redesign. Læreplan i valgfaget programmering. Fristen for å svare har dessverre gått ut

Marienlyst skole, 15

Læreplan i valgfaget design og redesign (DOR1-01

 1. Lokal læreplan i valgfag programmering Utkast august 2018 1. Modellering Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1.1. gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte programmeringsspråk og deres bruksområde
 2. Valgfag - læreplaner 2017. De nye læreplaner gælder for undervisning af elever og kursister, der påbegynder gymnasial uddannelse, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering fra 1. august 2017 og frem (for elever på toårig stx dog først fra den 1. august 2018)
 3. Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring
 4. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet sender Utdanningsdirektoratet på høring læreplaner for valgfagene på ungdomstrinnet. Endringene i læreplanene er en oppfølging av Meld. St. 28 Fag - Fordypning - Forståelse En fornyelse av Kunnskapsløftet (2015-2016) og oppdragsbrev fra departementet om vurdering av antall og sammensetning av valgfagene.Slik svarer du på høringen: Vi ønsker.
 5. Alle skal ha et valgfag hvert år på ungdomsskolen. Dersom du skal begynne på ungdomsskolen til høsten, må du velge valgfag nå. Går du på 8. eller 9.trinn, kan du velge nytt fag nå eller velge det samme om igjen. Alle må gjøre et aktivt valg for kommende skoleår
 6. Læreplan i valgfaget demokrati i praksis - utvalgte kompetansemål Demokrati gjøre rede for menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier bruke samfunnsinformasjon for å kunne skille mellom fakta og meninger, identifisere fordommer og forholde seg kritisk til kilder argumentere for en sak og delta i meningsbrytninger i egnede kanaler Kilde: Udir.no. «Læreplan i valgfaget.
 7. LÆREPLAN I VALGFAGET SAL OG SCENE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 6. juni 2012. Gjelder fra: 1. august 2012 Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige o

Valgfag er tellende ved inntak til videregående skole med et gjennomsnitt av standpunktkarakterene i valgfag. Det avholdes ikke eksamen i faget. Elever som forserer og tar matematikk eller engelsk på videregående nivå, gjør dette istedenfor valgfag. De skal derfor ikke ha valgfag på 10.trinn Fagfornyelsen - Innspillsrunde om valgfag på ungdomstrinnet. I denne innspillsrunden ber vi om innspill til et tidlig utkast til læreplaner i valgfagene. Det vil bli mulig å gi innspill til hele læreplanen i den offentlige høringen senere i høst. Les høringsdokumentene . Høring lukket LÆREPLAN I VALGFAGET TANKESPORT Valgfagene skal bidra til at den enkelte kan få oppleve inspirasjon, mestring og oppdage egne muligheter gjennom praktiske aktiviteter. Det legges til rette for samhandling og samarbeid, slik at den enkelte også kan utvikle evne til å ta medansvar for fellesskapet LÆREPLAN I VALGFAGET MEDIER OG INFORMASJON Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 6. juni 2012. Gjelder fra: 1. august 2012 Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra ti Regjeringen sender ut 16 nye læreplaner i valgfag på høring. Nå blir programmering og praktisk håndverk permanente tilbud i ungdomsskolen

Nye læreplaner i valgfag - Utdanningsforbunde

 1. Fagfornyelsen - Innspillsrunde om valgfag på ungdomstrinnet. I denne innspillsrunden ber vi om innspill til et tidlig utkast til læreplaner i valgfagene. Det vil bli mulig å gi innspill til hele læreplanen i den offentlige høringen senere i høst. Les høringsdokumentene
 2. Tilrettelegging på egen skole - utarbeiding av lokal læreplan Samme valgfag gjennomføres på ganske ulike måter på forskjellige skoler. Det er først og fremst lærerne som har arbeidet med å utvikle de lokale læreplanene, og gjennomføringen på ulike skoler gjenspeiler antakelig i stor grad lærernes interesser og kompetanse, noe som er mulig fordi de sentrale læreplanene blir.
 3. Nye læreplaner i valgfag for ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014. Jeg ønsker å komme med noen generelle merknader til læreplan i valgfaget «Trender og forbruk» for ungdomstrinnet
 4. Forsøkslæreplan i valgfag programmering Læreplankode: PRG1-01 Side 3 av 4 Koding Hovedområdet handler om å utvikle egne programmer ved hjelp av ulike programmeringsspråk. I dette inngår å bruke og forstå grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
 5. Et undervisningsopplegg hvor elevene finner en sak de gjerne vil aksjonere for, og gjennom former for kampanjearbeid lærer hvordan man kan endre politisk eller sosial urettferdighet
 6. Valgfag ble innført som et av flere tiltak for å nå målet om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet. Elevene behøver ikke ha samme valgfag gjennom hele ungdomsskolen og kan bytte valgfag mellom hvert skoletrinn. Alle elever, både 8, 9 og 10. klasse, må søke om ønsket valgfag hver høst
Regjeringen åpner for praktisk håndverksfag i

 1. ister Jan Tore Sanner
 2. Read the latest magazines about Valgfag and discover magazines on Yumpu.co
 3. Læreplanene i valgfagene er lagt opp til at alle valgfag er ett-årige. Dvs. at faget fullføres på ett år. Velger du å ta samme fag om igjen er det samme læreplan du skal få oppløring i og vurdering etter
 4. Elevundersøkelse. I løpet av høsten vil skolene i Nordre Follo gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn
 5. ister Hernes med Læreplanen for den 10-årige grunnskole
 6. Dette er et forslag til hvordan gjennomføre undervisning og vurdering i valgfaget Levande kulturarv over et helt år. Det dekker de fire kompetansemålene i faget ved hver enkelt vurderingssituasjon, slik at du får bredt grunnlag for å sette karakter ved semesterets slutt. Målet er å ha en helhetlig plan slik at faget er lett
 7. Valgfag er obligatorisk. Det undervises i valgfag i to timer/uken i to av skolens tre sonefagperioder. Eleven kan velge ett av fagene hvert år. Her finner du læreplan for valgfag. For skoleåret 2020/2021 kan elevene velge mellom følgende fag: Fysisk aktivitet og helse (alle trinn

Valgfag. Lenker til fagplaner. Læreplan i design og redesign Læreplan i fysisk aktivitet og helse Læreplan i innsats for andre Læreplan i levende kulturarv Læreplan i medier og informasjon Læreplan i reiseliv Læreplan i sal og scene Læreplan i teknologi i praksis. Drevet av Moav Valgfag - læreplaner 2013. Læreplanerne fra 2013 gælder for undervisning af elever og kursister, der er begyndt på gymnasial uddannelse, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering før den 1. august 2017 Språk- og valgfag. Fremmedspråk. Valgfag. Arbeidslivsfag. Læringsstøtte. Matematikkprosjektet Program for bedre gjennomføring. Bibliotek. Kroppsøving. Læreplan for kroppsøving og tilrettelegging. Spesialtilbud. IBC-klassen. S-klassen. Helse og velferd. Rett til trygt og godt skolemilj.

Læreplan for yrkesfaglig fordypning, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Innhold. Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet I gang med valgfag friluftsliv Da er vi godt i gang med valfag friluftsliv på skolen jeg jobber. Ny læreplan i grunnskolen har bl.a. gitt et kortere navn på valgfaget, fra natur-, miljø og friluftsliv til kun friluftsliv, gjør akkurat det litt enklere

Valgfaget innsats for andre tar sikte på å gi elevene en innføring i frivillig og holdningsskapende arbeid. Elevene skal blant annet kartlegge behov i lokalsamfunnet og planlegge og gjennomføre praktiske tiltak. Å gjøre en innsats for andre kan åpne opp for kulturmøter og positiv relasjonsbygging i et flerkulturelt samfunn. For eksempel kan man organisere aktiviteter Ny læreplan til valgfaget trafikk finner du her! Kobling til tre tverrfaglige temaer. Tre temaer er definert som sentrale i LK20, og skal synliggjøres i all læring der de er relevante. De tre tverrfaglige temaene er: Demokrati og medborgerskap; Bærekraftig utvikling Sosial læreplan. Karakterer og eksamen. Regler og retningslinjer skriftlig eksamen. Eksamen og standpunkt 2020. Vitnemål. Klage på karakterer. Reglement og skjema. Permisjonsreglement. Vi tilbyr følgende valgfag skoleåret 2018/19: trinn: Teknologi i praksis, Design og redesign,.

Nye læreplaner i valgfag - Fylkesmannen i Nordlan

LÆREPLAN I VALGFAGET INTERNASJONALE KONTAKTER Valgfagene skal bidra til at den enkelte kan få oppleve inspirasjon, mestring og oppdage egne muligheter gjennom praktiske aktiviteter. Det legges til rette for samhandling og samarbeid, slik at den enkelte også kan utvikle evne til å ta medansvar for fellesskapet. Formå Læreplan i valgfaget internasjonalt samarbeid (gjelder fra 1.8.20) Undervisningsopplegg (NB! Etter gammel læreplan) Bli kjent gjennom litteratur. Dette undervisningsopplegget går ut på å opprette kontakt med ungdom i et annet land og utveksle informasjon om seg selv og bøker man leser

Valgfag på ungdomsskole

 1. Her er oversikt over valgfagene du kan velge for neste skoleår. Gjør deg kjent med fagene, alle må velge valgfag etter en kort informasjon om fagene mandag morgen. I Biologi 1 lærer du om hvordan livet på jorda fungerer - alt fra de ulike typene enkeltceller og utfordringene de har, til fysiologi, anatomi, evolusjon og biologisk mangfold
 2. oriteter, Her føres elever som tar valgfag, fordelt på de ulike valgfagene. Elever som tar fag fra videregående i stedet for valgfag, skal føres i linje 20
 3. Vurdering i valgfag.docx : Valgfaget Forskning i Praksis : Kriterier for måloppnåelse i kroppsøving : Vurderingskriteriergitarspill.doc : vurderingskriterier-nofo : Lokal læreplan idrett, kriterier og aktiviteter : MAT OG HELS
 4. Valgfag på 9.trinn. Valgfag på 10.trinn. Helse og velferd. Læreplan. Læreplan i fremmedspråk; Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Forslag til nye inntaksområder på høring 5.10.2020 Forslag til nye.

De kan bytte valgfag mellom hvert skoletrinn. Vurdering. Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer Valgfag og forskriftsfesting av tid til elevrådsrelatert arbeid ble sendt på høring 19.12.12 med høringsfrist 16.4.12. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter Høringsinstansene inviteres til å svare konkret i forhold til innholdet i den enkelte læreplan som foreslås Fra høsten er det åpnet opp for praktisk håndverksfag som nytt valgfag i ungdomsskolen. Statssekretær Tom Erlend Skaug i Kunnskapsdepartementet håper det vil bidra til å vekke interessen for yrkesfag. 13. mai i år kunngjorde Regjeringen ved kunnskapsminister Jan Tore Sanner at praktisk håndverksfag vil bli innført som nytt valgfag i ungdomsskolen. Pressemeldingen fra Regjeringen kan. Læreplan og vejledning Latin C. Læreplan Latin C - valgfag 2017 (pdf) Vejledning Latin C - valgfag 2018 (pdf) Kontakt fagkonsulenten Anne Bisgaard Vase. Anne.Bisgaard.Vase@stukuvm.dk. Tlf: +45 33 92 51 6 Fag- og læreplan for Ringerike Montessori. Ringerike Montessori følger Læreplan for montessoriskolen, fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår utarbeidet av Norsk Montessoriforbunds Faglig råd, godkjent av Utdanningsdirektoratet. Den omfatter alle kompetansemålene og de sammen grunnleggende ferdighetene som Kunnskapsløftet 2006, i tillegg til montessoriøvelser og -aktiviteter

Fagfornyelsen - Innspillsrunde om valgfag på ungdomstrinne

Denne oppgaven er en kvalitativ undersøkelse omkring friluftsliv som valgfag, med elevene og deres erfarte læreplan i hovedfokus. Problemstillingen hva utrykker elevene at de lærer i friluftsliv valgfag på en videregående skole? danner utgangspunkt for en studie der hensikten er å skape en bredere innsikt og forståelse av hvilk Får vi mer tverrfaglighet med ny læreplan? Det er bred enighet om at norsk skole har druknet i kompetansemål og hatt for mye overfladisk læring. Både i ungdomsskole og videregående bør vi vurdere å bruke flere timer på valgfag og færre timer på fellesfag som alle må ha Høringssvar læreplan Trafikk valgfag februar 2013 (.pdf) Les flere av NAFs høringssvar. Sommeren 2011 ga Kunnskapsdepartementet grønt lys for muligheten til å innføre nye valgfag på ungdomstrinnet. Målet er at valgfagene skal bli mer praktisk rettet. Hensikten er å innføre. Valgfag utgjør 25 % av bachelorgraden. Valgfagene gir mulighet for bredde og fordypning etter egne interesser. Når du har fullført bachelorgraden, er du garantert plass på Masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller Masterstudiet i regnskap og revisjon

Valgfag - læreplaner 2017 Børne- og Undervisningsministerie

Flertallet av lærerne var veldig fornøyd og mye av innholdet er derfor videreført til ny læreplan. I valgfaget levande kulturarv blir det forslått å legge mer vekt på det praktiske og femdsrettede i faget. Frist for å gi innspill er 14. april For noen få av oppleggene er det brukt kompetansemål fra Læreplan i engelsk. Årsaken til dette er at noen av oppleggene har aktiviteter eller oppgaver som dekkes bedre av kompetansemålene i denne læreplanen. Disse oppgavene er spesielt rettet mot elever som trenger å bygge selvtillit i faget Valg av valgfag skjer i april/mai hvert år, og elevene får beskjed om hvilket valgfag senest ved skolestart. Begrenset antall plasser. Læreplan - fysisk aktivitet og helse. Design og redesign. I faget får du mulighet til å bruke dine kreative sider til å lage ulike produkter Lokal læreplan i valgfaget fysisk aktivitet og helse Innhold Kompetansemål Arbeidsformer Fysiske aktiviteter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever samtale o Læreplan for psykologi, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Formål. Programfaget psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger

Video: Finn læreplan - Udi

Høring - valgfag på ungdomstrinne

Læreplan i naturfag. Etter 10. årstrinn Fenomener og stoffer gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Fysikk 1 Klassisk fysik Læreplan i naturfag. Etter 2. årstrinn Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøe Utdanning i Storbritannia er organisert separat for de fire britiske riksdelene England, Wales, Skottland og Nord-Irland.. Utdanning er obligatorisk for alle barn mellom fem og seksten års alder. I 2007 ble det annonsert planer om å endre dette fra 5-18 i England

Betegnelsen valgfag er kun egnet til å vekke nostalgiske følelser hos dem som styrer og bestemmer som kan mimre tilbake til egen lykkelig skoletid, NLA Høgskolens skjulte læreplan. Debatt: I spørsmål om samlivsetikk bør NLA Høgskolens styre utvise ekstra følsomhet,. Læreplan for kroppsøving. Kompetansemål etter 10. trinn. Idrettsaktivitet. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteta Se læreplan i matematikk. I engelsk kan du ta internasjonal engelsk som Vg1-elev, så videre samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig kultur og litteratur på øverste nivå på Vg2. Se læreplan i engelsk. Ullern har gode tradisjoner for forsert løp. Mange elever har fullført og bestått med gode faglige resultater hos oss

Valgfag og språkfag; Arbeidslivsfag. Publisert: 5.8.2020 Læreplan for Arbeidslivsfag i ungdomsskolen . Nytt fra Osloskolen Høyeste karaktersnitt i Oslo noensinne 25.8.2020 Klasselister i Skolemelding og Skoleplattform Oslo 18.8.2020. Valgfag. Programmering. Demokrati i praksis. Innsats for andre. Friluftsliv. Teknologi i praksis. Produksjon for scene. Medier og informasjon. Fysisk aktivitet og helse. Læreplan i Norsk fordypning. Nytt fra Osloskolen Forslag til nye inntaksområder på høring 5.10.2020 Ny plan for. I desember 2018 godkjente utdanningsdirektoratet Nidaros Idrettsungdomsskole (i samarbeid med Norges Sjakkforund) sin læreplan om sjakk som nytt valgfag i ungdomsskolen. Referanser Eksterne lenker. Stiftelsesregisteret: Vedtekter for. 4 Læreplan i valgfaget Demokrati i praksis, men dette er mål som bør gjelde alle elever på skolen, ikke kun de elever som velger dette som valgfag., men målene ligner en god del på kompetansemålene i faget samfunnsfag. Målene er store og krevende, men i og med at de ligner på det man jobber med i samfunnsfag så kan kanskje målene nås når man ser dette i sammenheng Hos utdanningsdirektoratet finner du læreplan og veiledning til faget: Læreplan i valgfaget Demokrati i praksis; relevant og utfordrende», slik siktemålet med ungdomstrinnsatstinga og innføringen av valgfag er beskrevet i «Strategi for ungdomstrinnet». Publisert 03.02.2017

Mølladammen skole : Valgfag

Kompetansemål i demokrati i praksis - valgfag - 22

Valgfag; Videregående skole; UH-sektoren; Læringsressurser. Læreplaner og rundskriv Læreplaner og veiledninger. Læreplanverket; Rammeplan for barnehagen; Læreplan i engelsk (utgår gradvis) Læreplan i fremmedspråk (utgår gradvis) Læreplan i fordypning i engelsk (utgår gradvis) Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte. Vejledning til at finde læreplan i forbindelse med kompetencevurdering Fag Læreplaner Arabisk A valgfag Billedkunst C hf-2årig Billedkunst B stx Biologi C hf-e Biologi B stx Dansk C hf-e Dansk A hf-2årig Dansk som andetsprog (A) forsøgsfag Design og arkitektur C hf-2åri Læreplan valgfag teknologi i praksis (ungdomsskole) Læreplan breddeidrett (videregående skole) Film fra det danske fokusprosjektet i skolen . Andre sider: 14 apr 2015. Skyting som valgfag. Fra høsten av er det mulig for elevene ved Rennebu ungdomsskole å ha skyting som valgfag

Alle aktiviteter, Gratis, Alternativ aktivitet, Ferdige opplegg, Lek og læring; Hvordan løse rubiks kube enkelt; F.eks: R betyr at man skal rotere høyre side med klokka, mens Ri (i = inverted) betyr at man skal rotere høyre side mot klokka Sosial læreplan Marienlyst skole. Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Karakter fra siste år med samme fag gjelder. Når det gjelder vurdering i faget,. Valgfagene innbyr til praktisk og variert undervisning, og elevene motiveres til å skrive gjennom relevante skriveformål. Fra høsten 2012 ble det innført 8 nye valgfag på ungdomstrinnet, og i høst vil ytterligere 6 valgfag innføres. Alle valgfagene har en praktisk tilnærming

Om valgfag - Hovseter skol

Læreplan og vejledning Psykologi B. Læreplan Psykologi B - valgfag 2017 (pdf) Vejledning Psykologi B - valgfag 2018 (pdf) Psykologi C. Læreplan Psykologi C - valgfag 2017 (pdf) Vejledning Psykologi C - valgfag 2018 (pdf) Kontakt fagkonsulenten Mikkel Krag Brunvold. Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk. Tlf: +45 3392532 LÆREPLAN FOR ARBEIDSLIVSFAG PÅ UNGDOMSTRINNET (gjeldende 2019/2020) Formål. Dagens arbeidsliv har et stort behov for faglært arbeidskraft innenfor ulike bransjer og sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Dette krever høy kompetanse og gode grunnleggende ferdigheter av den enkelte arbeidstaker

Fagfornyelsen - Innspillsrunde om valgfag på - Høyringa

Regjeringen fornyer valgfagene i ungdomsskole

Læreplan 2020 (Kompetansemål) men valgfag og det var valgfritt å møte opp i forelesninger. Hun stusser også over at lærere ikke får ekstra tid til å tilegne seg kunnskap om det samiske på egenhånd. - Det er krevende, og mange lærere ved ikke hvor de skal finne den kunnskapen Brosjyre valgfag 9. trinn 2018-2019.docx (docx, 803 KB) Brosjyre valgfag 10. trinn 2018-2019.docx ( docx , 1.23 MB ) Twee

Velkommen tilbake til Marienlyst skole, alle elever på 1

Høyringa

Kvaløysletta skole - Tromsø kommune. Lokal læreplan for 10 E 2018. Av Lise Rindstad 07.03.201 Skriv ut Et tipshefte for lærere i grunnskolen om å bruk av kart og kompass i ulike fag. Målet for opplæringa er at eleven skal kunne lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet. (Kunnskapsløftet læringsmål etter 4.årstrinn) Målet for opplæringa er at eleven skal kunne orientere seg ved hjelp av kart [

Velkommen til dugnad i Marienlyst skolehage!Sommerhilsen fra ledelsenSå er vi i gang igjen!Tentamensforberedelser!

Læreplan fra 2021: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - forstå og forklare egne og andres koder - bruke og gjøre rede for flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert Programmering valgfag. Siljan Ungdomsskole. Epost Dette er for øvrig i tråd med revidering av læreplan for trafikk valgfag gjennom Fagfornyelsen. Trafikkforum tok del i arbeidet med ny læreplan, og det å tydeliggjøre forskjellen mellom trafikk valgfag i ungdomskolen og trafikalt grunnkurs i trafikkskolene har vært et felles mål i arbeidet. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2020 Alle elever skal ha et fremmedspråk eller språklig fordypning på ungdomsskolen. Valget de gjør nå er bindende for alle tre årene (jfr.§ 1-8 i forskrift til opplæringsloven). Elevene skal ha standpunktkarakter og skal kunne trekkes ut til muntlig lokalt gitt eksamen etter 10.årstrinn. Karakteren er tellende ved inntak til videregående opplæring Valgfag - Forskning i praksis. - F21 . READ. Oslo kommune. Utdanningsetaten. Veiledende lokal læreplan for valgfaget: Forskning i praksis. 8. trinn! forskning i praksis. Formål. Opplæringen i valgfaget forskning i praksis skal bidra til at elevene får erfaring med vitenskapelige. metoder og.

 • Hundebutikk tiller.
 • Bøler kryssord.
 • Vulkan bike.
 • Befristete wohnung luzern.
 • The neighbourhood sanger.
 • Bytte fjærer på passat 3c.
 • Smidig definisjon.
 • Meerbar düsseldorf.
 • Industrimekaniker lønn 2016.
 • Det gamle apotek pop up.
 • Nhh internship abroad programme.
 • Princess oslo city.
 • Nanu versmold.
 • Kaiserhalle kommende veranstaltungen.
 • Stadtverwaltung freiburg stellenangebote.
 • Joseph haydn the seasons.
 • The avengers rollebesetning.
 • Progeria i norge.
 • All falls down chords.
 • Buy bitcoins with paypal.
 • Tanzpartner köln discofox.
 • Botlister.
 • Universal ip cam viewer.
 • Nintendo 2 ds spielstand speichern.
 • Europris hundebur.
 • Star wars episode iii revenge of the sith.
 • Nsu prozess anwälte.
 • Conta faktura logg inn.
 • Toshiba microsdxc exceria 64gb.
 • Jobb abb skien.
 • Live photo gif whatsapp.
 • Gulvbeskytter ikea.
 • Rev avføring.
 • Numne tær.
 • Best filmer 2017.
 • Svimmel etter influensa.
 • Owen king.
 • Original prusa i3 mk2 norge.
 • Frivillig arbeid spania.
 • Uskedalen klatring.
 • Norske mynter 2017.