Home

Reguleringsplan i strid med kommuneplan

Forholdet mellom vedtatt kommuneplan og reguleringsplan Det som planlegges i en reguleringsplan skal i utgangspunktet være i samsvar med det kommuneplanen har vedtatt. Et typisk eksempel er en reguleringsplan for et hyttefelt på et areal som i kommuneplanen er satt av til byggeområde for hytter I artikkelen Den evige kampen mot Plan og bygg (krever innloggging) reises problemstillingen om kommunen har adgang til å fremme et alternativt reguleringsplanforslag i strid med føringer i kommuneplanen.. Det kan kommunen gjøre. Ny plan går foran eldre planPlan- og bygningsloven inneholder ingen rangordning mellom kommunale planer på ulike nivå, for eksempel kommuneplaner og. Reguleringsplan i strid med arealdelen bør snarest mulig oppheves eller endres gjennom en etterfølgende vedtaksprosess. Kommunen kan med hjemmel i pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f) fastsette at reguleringsplan skal gjelde uendret, dvs. at arealdelen ikke får rettsvirkninger for det aktuelle planområdet En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. og kan bare kreves og utarbeides for områder hvor dette er bestemt i planbestemmelsene til kommuneplan eller reguleringsplan. Det er forbudt å iverksette tiltak som er i strid med kommunens forskrifter

Forholdet mellom vedtatt kommuneplan og reguleringsplan

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6.Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 12-13.. Tiltak etter § 1-6 første ledd, herunder bruksendring etter. § 1.1. Krav om reguleringsplan (pbl § 11-9, punkt 1) Arbeid og tiltak som er nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m, kan ikke finne sted før området inngår i en reguleringsplan. Fortetting i eksisterende byggeområder skal skje i henhold til reguleringsplan. § 1.1.1 Unntak fra plankrave

Å regulere i strid med kommuneplane

Kapittel 1. Fellesbestemmelser - regjeringen.n

 1. Når en reguleringsplan skal bli opphevet, krever dette vanligvis en egen prosess. Ny kommuneplan går foran eldre reguleringsplaner, hvis ikke annet er oppgitt i kommuneplanvedtaket. Reguleringsplanene blir da ikke opphevet, men satt til side på de punktene som er i strid med ny kommuneplan. Nærmere om fylkeskommunens behandling av.
 2. Nåværende kommuneplan må gjelde til en ny er vedtatt Etter lovens 12-11 har en utbygger rett til kommunestyrebehandling av detaljreguleringsforslag som er i samsvar med KPA. Les også: Å regulere i strid med kommuneplaner. så har ingen noe rettskrav på å få vedtatt en reguleringsplan med et bestemt innhold
 3. Dersom større trær fjernes eller skades, i strid med gitt tillatelse eller godkjent reguleringsplan, kan kommunen kreve satt opp fullverdige erstatningstrær. Jf. for øvrig pbl. § 32-3. Det samme gjelder for allébeplantning eller enkeltstående trær som er regulert for bevaring innenfor arealformålet trafikkområde eller annet formål lang
 4. Tiltak som nevnt i lovens § 20-1 tillates ikke plassert i strid med byggelinje mot sjø og/eller bestemmelser om avstand til vassdrag uten at dette følger av reguleringsplan eller disse bestemmelser i pkt. 2.3.1, 2.3.2, 2.4 og 5.2. Mindre tiltak på bolig- og fritidseiendommer, herunder også bygning med maks 20 m2 BRA /20 m2 BYA, ka
 5. Dersom området er i strid med kommuneplanens arealdel (ikke avsatt som utbyggingsområde eller vist som annet formål), Dette kan være både overordnet kommuneplan og lokal reguleringsplan. Planene viser hvordan eiendommen din kan utnyttes, og er juridisk bindende
 6. PLANBESTEMMELSER KOMMUNEPLAN FOR 2015 - 2025 13.06.2018 Side som er i strid med planens arealformål eller bestemmelser kan avslås med hjemmel byggetiltak blir godkjent. Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan skal kommuneplanen med bestemmelser gjelde ved vedtak om tillatelse eller ved vurdering av tiltak etter.
 7. KOMMUNEPLAN FOR ALVDAL 2008 - 2020 AREALDELEN - 86 b og 93 må, når ikke annet er bestemt, ikke være i strid med arealbruk eller bestemmelser fastlagt i endelig arealplan. Det samme gjelder andre tiltak som kommunen til godkjenning parallelt med forslag til reguleringsplan

Det er ikke krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse, så fremt tiltaket tilfredsstiller punkt a-g under pkt. 1.1.1, samt at tiltaket: j) Innebærer riving og gjenoppbygging av eksisterende hytte og k) ikke er i strid med kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse (pkt. 2.3) Kommuneplan § 10-1. Kommunal planstrategi • Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. • Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. § 12-1 andre ledd, ska Det er utarbeidet en kommuneplan for Røyken kommune iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11. Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser (dette dokumentet) og planbeskrivelse. Sammen med plankartet er bestemmelsene et juridisk bindende dokument. Rettsvirkningene av kommuneplanens arealdel følger av pbl. § 11-6. § 1 Hensik KOMMUNEPLAN 2015 - 2026 DEL 3 PLANBESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER En eventuell omdisponering av området vil være i strid med arealstrategien, omfatter etablerte boligområder og områder hvor utbygging til boligformål er i tråd med reguleringsplan. I disse områdene inngår også friområder, lekeplasser,.

Video: Reguleringsplan - Wikipedi

KOMMUNEPLAN FOR SØGNE 2018-2030 - AREALDELEN Planbestemmelser bare iverksettes dersom de ikke er i strid med plan- og bygningslovgivningen, kommuneplanens arealdel, pbl § 1-8. Inntil byggegrense er fastsatt i reguleringsplan, er tiltak etter pbl § 1-6 første ledd ikke tillatt. Unntatt fra forbudet er fasadeendring,. Viktige verktøy: NVE veileder nr. 2/2017 om Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging.Veilederens hovedformål er å klargjøre hva som anses som nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til NVEs saksområder i arealplan­legging, og hva som skal til for at disse interessene skal være tilstrekkelig ivaretatt i planer etter plan- og. Dette gjelder alle områder merket med rune-R i kartet. § 3.9 Båndlegging etter lov om naturvern/naturmangfold H720 (jf. lov om naturvern og PBL § 11-8 d) I områder vernet etter naturmangfoldloven er det ikke tillatt med tiltak som er i strid med vernebestemmelsene. § 3.10 Sone hvor gjeldene reguleringsplan fortsatt skal gjelde H910 (jf § 1 Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner (pbl § 1-5) § 1.1 Kommunedelplaner § 2.1 Reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i strid med kommuneplanens arealdel med følgende unntak og presiseringer: dersom reguleringsplan ikke åpner for tilbygg/påbygg

§ 12-4. Rettsvirkning av reguleringsplan - regjeringen.n

Saken gjelder tillatelse til oppføring av et lysthus i strandsonen. Spørsmålet er om byggeforbudet langs sjøen i plan- og bygningsloven § 1-8 annet ledd har virkning for en eldre reguleringsplan fra 1985, som ikke hadde byggegrense mot sjøen. Ombudsmannen er kommet til at lysthuset er oppført strid med byggeforbudet i pbl. § 1-8 annet ledd i strid med fredningsvedtakene og andre vernebestemmelser. § 3.8 Sone med krav om felles planlegging H810 (jf. PBL § 11-8 e) a) Sone H810_1 - 4 (Heggane, Sydengen, Rød nord og Kjølholt): Hvert av områdene skal ved regulering vurderes helhetlig med hensyn til å ivareta barn og unges interesser. Dett BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN KVITSØY 2019 1.2 Krav om reguleringsplan (§11-9 pkt.1) I områder avsatt til utbyggingsformål kan ikke vesentlige arbeid og tiltak som nevnt i plan- og tillates dersom bebygd areal ikke overstiger 40 % BYA og ikke er i strid med lov eller forskrift A søkte om rammetillatelse for oppføring av fem sjøboder. Kommunen godkjente søknaden. Fylkesmannen foretok en prejudisiell vurdering av reguleringsplanen som var anført å være gjeldende, og kom til at planen var ugyldig som følge av at det i 1992 var foretatt en vesentlig endring av en reguleringsplan uten at prosedyrene for slik endring var fulgt, og at denne planen derfor ikke kunne. Kommuneplan og kommunedelplan ; Reguleringsplan (områderegulering) Reguleringsplan (detaljregulering) Hvis noen ønsker å gjennomføre tiltak som er i strid med gjeldende arealplaner (reguleringsplan, områdereguleringsplan, kommunedelplan eller kommuneplanens arealdel), må kommunen vedta en ny reguleringsplan først

 1. Kommuneplan og kommunedelplan ; Områdereguleringsplan; Reguleringsplan (detaljreguleringsplan) Hvis noen ønsker å gjennomføre tiltak som er i strid med gjeldende arealplaner (reguleringsplan, områdereguleringsplan, kommunedelplan eller kommuneplanens arealdel), må kommunen vedta en ny reguleringsplan først
 2. Tiltak som er i strid med kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplan kan i utgangspunktet ikke godkjennes. Kommunen kan imidlertid etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Forutsetningen er at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt
 3. Byggetiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan / kommuneplan er alltid søknadspliktig. Det er viktig å informere naboer før du starter bygging, også når tiltaket er unntatt fra søknadsplikt. Hvis du kan bygge uten søknad, må du huske på at du må melde fra til kommunen når tiltaket er ferdig
 4. KOMMUNEPLAN 2015-2026 Krav om reguleringsplan i områder avsatt til utbyggingsformål Godkjente kommunedelplaner og reguleringsplaner som ikke er i strid med. av kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan gjelder inntil de blir endret, opphevet, seier Sivilombudsmannen m.a. «Å tolke en bestemmelse i strid med . Kommuneplan
 5. Tiltak etter § 1-6 første ledd, herunder bruksendring etter § 31-2, jf. også § 1-6 andre ledd, må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Reguleringsplan skal følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved foreståelsen av tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 til 20-5
 6. KOMMUNEPLAN 2015-2026 Krav om reguleringsplan i områder avsatt til utbyggingsformål..... 8 2. Behov for reguleringsplaner og innholdet Godkjente kommunedelplaner og reguleringsplaner som ikke er i strid med kommuneplanen gjelder uendret etter at kommuneplanen er vedtatt. 1
 7. Grad av detaljering varierer med målestokk. Du må zoome deg inn i kartet for å få det mest detaljerte plankartet. Finne bestemmelser og annen planinformasjon. Bestemmelser til den enkelte reguleringsplan / bebyggelsesplan, og annen informasjon om planen, kan du finne på denne måten: Zoom deg inn til aktuelt område

Kapittel 12. Reguleringsplan - regjeringen.n

 1. Reglene om kommuneplan er fast satt i plan- og bygningsloven1 kapittel 11. Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel. Oppgaven omhandler arealdelen, som heretter vil bli omtalt som kommuneplan(en). Denne fastsetter i likhet med reguleringsplan
 2. Dispensasjon er et verktøy i plan- og bygningsloven som skal muliggjøre at tiltak kan gjennomføres selv om de er i strid med gjeldende plan for området. Det kan gis dispensasjon fra både vedtatte reguleringsplaner og fra kommuneplan. Det skal ikke være lett å få dispensasjon, og det er et krav at det skal foreligge en overvekt av momenter som taler for at dispensasjon skal gis fø.
 3. Gjeldende reguleringsplan finnes via kommunens karttjenesten. Hvis du ønsker å gjennomføre et tiltak som er i strid med reguleringsplanen, må du enten søke dispensasjon eller foreta en omregulering. Kommuneplan. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel
 4. Det er ikke krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse, så fremt tiltaket tilfredsstiller punkt a-f under pkt. 1.1.1, samt at tiltaket: i) ikke medfører mer enn én (1) fritidsbolig per eiendom og j) ikke er i strid med kommuneplanens detaljerte bestemmelser om fritidsboliger (pkt. 2.3)

Med mindre annet er angitt i reguleringsplan, kan bolig-, fritidsbygg eller andre bygg for varig opphold ikke oppføres nærmere dyrka mark enn 30 meter. Byggegrense for slike tiltak er 50 meter fra dyrka mark i Moelvdalen (Møglestu), sammenfallende med hensynssone H510_9 og H510_10. Hensikten med bestemmelsen er å forebygge interessekonflikter Kommuneplan for Frøya viser hvilken retning vi ønsker for utvikling av Frøyasamfunnet. Den er en 3. Krav om reguleringsplan (pbl. § 11-9, nr. 1) Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser

FORSAND KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 - 2022 FØRESEGNER OG RETNINGSLINER OM AREALBRUK Vedtatt 23. september 2008, Byggeområde for bustader med krav om reguleringsplan: B1 Bergebakkane B2 Berge / Bergevik B4 Lerang Frådeling/utbygging av bustad kan tillatast når det ikkje er i strid med vedtekter og retningsliner Kommuneplan arealdel 2019-2031 Høringsutkast 14.03.2019 Planbestemmelser. Sone der gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde - H910 Kommunen kan etter søknad, godkjenne tiltak som er i strid med bestemmelsen her. g).

§ 11-6. Rettsvirkning av kommuneplanens - Regjeringen.n

KOMMUNEPLAN FOR NOME 2008-2018 Bestemmelser til kommunedelplan Ulefoss Arbeid og tiltak skal ikke være i strid med arealformål og bestemmelser i denne planen. formål, jfr. §93, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan (§ 20-4, 2.ledd, bokstav a) Dersom det viser seg at du ikke kan bygge uten å komme i strid med reguleringsplan eller kommuneplan, må du samtidig søke om dispensasjon (unntak fra plan). En dispensasjonssøknad må begrunnes. Søknadsskjema finner du her. Det er også laget skjema for søknad om dispensasjon: Dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap. 19 (DOC, 42 kB i reguleringsplan er i strid med kommuneplanen skal omregulerast. Reguleringsplanar som framleis skal gjelde, er vist med omsynssone på plankartet, jf. tabell under punkt 3.3 i desse føresegnene og PBL § 11-8 f. 2. Generelle bestemmingar, jf. PBL § 11 - Kommuneplankartet med bestemmelser er juridisk bindende, jfr. plan- og bygningslovens § 11-6. Kommuneplanens arealdel viser nåværende og framtidig bruk av arealene i kommunen. Godkjente kommunedelplaner og reguleringsplaner som ikke er i strid med kommuneplanen gjelder uendret etter at kommuneplanen er vedtatt. 1. Krav om reguleringsplan i.

Tiltak etter § 1-6 må ikkje vera i strid med planen sitt arealføremål og reglar gjeve i føresegnene til planen. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova si § 11-15. Kommunestyret sitt vedtak om kommuneplan kan ikkje klagast på, jf. plan- og bygningslova § 11-15. Dei sentrale plandokumenta finn du i lenkene under som pdf-dokument 4 Krav om reguleringsplan Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde foran kommuneplan fremgår av egen liste på plankartet. Reguleringsplaner suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der innretning som kommunen finner at er i strid med pbl § 29-2 Eiendommen er i gjeldende reguleringsplan for industriområde ved Skjæveland Cementstøperi AS - planID 2001112, vedtatt 24.02.2004, regulert til formål industri, og delvis også parkbelte i industriområde. Reguleringsplanforslaget er i strid med kommuneplanen og gjeldende reguleringsplan

Kommuneplan for Nannestad 2.1 Krav om reguleringsplan området, eller er i strid med arealbruken og intensjonene i kommuneplanens arealdel. Dette gjelder også driftsbygninger over 1000 m2. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling etter pbl § 20-5,. Et nytt utbyggingsområde er i strid med vedtatt kommuneplan (samfunnsdelen) og klima- og energiplan (nye byggeområder skal i hovedregel lokaliseres i nær tilknytning til eksisterende byggeområder). En anbefaler at området ikke legges inn som byggeområde i forslag til kommuneplan

PLANBESTEMMELSER KOMMUNEPLAN FOR 2015 - 2025 01.02.2018 Side 4 Viktige forskjeller mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplan er: Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan, mens reguleringsplan er en mer detaljert plan Kommuneplanens arealdel gir ikke ekspropriasjonsgrunnlag. Det kan reguleringsplan gi Utvalgsbehandling: HMA (FS hvis i strid med kommuneplan) Tidligere behandlinger og vedtak I 2010 ble det på ny fremmet et ønske om å opprette en dagligvareforretning på Hvervenkastet. Den gang ble sak om regulering behandlet i hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning med positiv innstilling fra rådmannen, men med negativt endelig vedtak

Reguleringsplan kreves for alle områder vist som framtidig bebyggelse og anlegg i er i strid med kommunens vedtatte mål og prioriteringer, energi og grønnstruktur: Kommuneplan med geografiske delplanområder, veg og transportplan, hovedplan for vann og avløp, boligplan,. Det er ikke krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse, så fremt tiltaket tilfredsstiller punkt a-g under pkt. 1.1.1, samt at tiltaket: j) Innebærer riving og gjenoppbygging av eksisterende hytte og k) ikke er i strid med kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse (pkt.2.3) Kommuneplan for Nannestad 2018 - 2035 2.1 Krav om reguleringsplan strid med arealbruk eller bestemmelser i planen. Planen har ikke konsekvenser for eksisterende arealbruk. Retningslinjer er ikke juridisk bindende, men gir føringer for forvaltning o

Reguleringsplan for Holsbakkan 1-6 i Follebu i Gausdal kommune Planforslaget er dermed i strid med gjeldende og foreslåtte planer. Figuren til venstre viser gjeldende reguleringsplan (vedtatt i 2007) kommuneplan som er på 2.gangs høring Kommuneplan Bokn 2012 Tiltak etter lova må, om ikkje anna er bestemt, ikkje vera i strid med arealbruk eller føresegner som er gjevne i planen. Der det ikkje ligg føre gjeldande reguleringsplan eller vert stilt krav om slik skal kommuneplane KOMMUNEPLAN FOR NOME 2008-2018 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Arbeid og tiltak skal ikke være i strid med arealformål og bestemmelser i denne planen. tillatelse til nye avkjøringer uten at det er i samsvar med reguleringsplan eller bebyggelsesplan

§ 11-7. Arealformål i kommuneplanens arealdel - regjeringen.n

 1. KOMMUNEPLAN 2015 - 2026 En eventuell omdisponering av området vil være i strid med arealstrategien, omfatter etablerte boligområder og områder hvor utbygging til boligformål er i tråd med reguleringsplan. I disse områdene inngår også friområder, lekeplasser,.
 2. g av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel og bestemmelser er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven. Reguleringsplan
 3. Tiltaket må ikke være i strid med pbl m/forskrifter, annet lovverk eller gjeldende arealplaner (reguleringsplan / kommuneplan) Etasje: Dersom måleverdig areal av en evt. loftsetasje er større enn 1/3 av underliggende etasje, vil dette regnes som egen etasje

Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Forhold til eldre kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner (§ 1-5) Gang- og sykkelveger / fortau kan bygges uten reguleringsplan der det ligger til rette for det Kommuneplan for Lier 2017-2028. Konsekvensutredning av forslag til nye Planstatus reguleringsplan: Steinbrudd, etterbruk industri Forslag til endring: Næring det antas at utbyggingsforslaget ikke er i strid med barn- og unges bruk. Friluftsliv Saken gjelder Fylkesmannens stadfestelse av områdereguleringsplan i Sogndal kommune. Fylkesmannen kom til at en bestemmelse om at gjennomføring av nye større tiltak førte til at det ikke lenger kunne drives bensinstasjonsanlegg, hadde hjemmel i lov og var rettslig bindende. Fylkesmannen la videre til grunn at to bestemmelser som ikke var rettslig bindende, kunne bli stående i planen som.

Reguleringsplan - Trøndelag fylkeskommun

Kommuneplan for Lier 2017-2028. det antas at utbyggingsforslaget ikke er i strid med barn- og unges bruk. • Friluftsliv: God kontak til Vestmarka. vedta en reguleringsplan som åpner for videre uttak. Det er ingen kjente nyttbare grunnvannsressurser A søkte om rammetillatelse for oppføring av seks boenheter, i tråd med gjeldende reguleringsplan. Kommunen avslo søknaden uten nærmere begrunnelse. A klaget. Kommunen vedtok deretter nye reguleringsbestemmelser. Fylkesmannen la til grunn at søknaden var i strid med de nye reguleringsbestemmelsene og avslo av den grunn søknaden. Saken ble klaget inn for ombudsmannen, som forela saken for. reguleringsplan, Skogahaugen Avgjørelse må tas i behandling av reguleringsplanen. Tas ut av arealdelen. 102 Ny mindre småbåthavn er i strid med ønske om å bygge ut få men, større anlegg for å redusere inngrep i strandsonen. kommuneplan til Kjertiholan øst for Tuvvatnet

Nåværende kommuneplan må gjelde til en ny er vedtat

Hensikten med planen er å sikre god og langsiktig stedsutvikling på Tumyrhaugen i tråd med intensjonene i gjeldende kommuneplan. Planen skal også følge opp føringer og intensjoner for prioriterte tettsteder i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Strategiske De tre plannivåene Kommuneplan Reguleringsplan Byggesa 1.Klage fra Prestvann AS, som har fremmet forslag til reguleringsplan, ved Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS 2.Klage fra Astrid Rønning og Christoffer Nylehn Karlsen eier av eiendommen gnr/bnr 77/293 i Støperigata 16. Klage 1. Prestvann AS påklager kommunestyretsvedtak i forhold til gjeldende kommuneplan når det gjelde Fylkesmannen er enig med kommunen i at nye boliger bør komme nær skolen, der det også er barnehage og idrettsanlegg. Innsigelsen er derfor trukket i brev av 14. februar 2018. Fylkesmannen mener imidlertid fremdeles at boligområdene i planen er i strid med Regional plan for areal og transport, og fraråder fortsatt kommunen å vedta planen Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplaner brukes i kommunal planlegging. En reguleringsplan består av et kart med tilhørende bestemmelser. Kartet viser til hvilke reguleringsformål grunnen innenfor et begrenset område skal brukes. Eksempler på formål kan være byggeområder, landbruksområ.

Arealplaner - Lier kommun

Formålet med reguleringsplanen Ønsket arealbruk er verken i tråd med gjeldende reguleringsplaner eller kommuneplan og krever utarbeidelse av ny reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven §12-1. Formålet med omreguleringen er å legge til rette for en helhetlig bolig- og tettstedsutvikling, ve Reguleringsplan for Ringgata fra kryss med Brennbakkvegen til Dels på bakgrunn av politisk vedtak i forbindelse med gjeldende kommuneplan, og vesentlige er gjennomført og utbygd i samsvar med planen, eller er i strid med overordnet plan, eller som anses å være utdaterte eller unødvendige Kommuneplan er ein styrande plan for all verksemd i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å skapa ei langsiktig og forutsigbar arealbruk for innbyggarar i kommunen. Kommuneplanens arealdel skal syna hovudtrekka i arealdisponeringa, gje greie for rammer og krav for kva nye tiltak og ny arealbruk som kan setjast i verk, samt kva for viktige omsyn som må ivaretakast ved disponering av areala Se reguleringsplaner og kommuneplan i Oslo kommunes karttjeneste. Du finner også kommunedelplaner, planprogram, veiledende planer for offentlig rom, gul liste.

Arealplanlegging - NV

1.1 Krav om reguleringsplan kommuneplanen, og skal fortsatt gjelde i den grad de ikke er i strid med overordnede prinsipper i kommuneplanens arealdel. turistformål bør eldre reguleringsplaner og tidligere kommuneplan tas med i vurderingen Gjeldende reguleringsplaner settes til side dersom de er i strid med kommunedelplanens arealformål, bestemmelser og hensynssoner. 4.3.1 Sammen med reguleringsplan for E18-tiltaket skal det fremlegges plan for riggområder og For sentrumsformål gjelder bestemmelser i kommuneplan for Asker 2014-2026 og kommunedelplan for Holmen - Slependen Generelt om kommuneplan og kommunedelplan. Kommuneplan. eksempel er hvis de er i strid med nasjonale eller viktige regionale hensyn. godkjent reguleringsplan. Plan- og bygningsloven stiller krav om at reguleringsplanen skal utarbeides av fagkyndige. En reguleringsplan består av en planprosess med flere faser

Kommuneplan 2018-2042 . Arealdelens bestemmelser, Reguleringsplaner vedtatt før denne kommuneplanen gjelder så langt de ikke er i strid med kommuneplanen. § 2 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 11-9 nr. 4) 20-3 og 20-4, ikke finne sted før reguleringsplan for området er vedtatt. 2 plikt til å utarbeide reguleringsplan (se § 12 plan- og bygningsloven) midlertidig forbud mot deling og byggearbeid (se § 13 plan- og bygningslov) omdisponering av areal dersom arealbruk ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel; tiltak som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplaner; Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, skal kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved foreståelsen av tiltak etter reglene i §§ 20-2 til 20-5

Byggeforbudet i strandsonen - forholdet til eldre

Eller i tilfeller hvor man ønsker å oppføre konstruksjoner eller andre tiltak som er i strid med gjeldende plan (kommuneplan eller reguleringsplan). I slike tilfeller vil dispensasjon fra aktuell plan eller bestemmelse være nødvendig for å kunne gjennomføre den videre byggesaksbehandlingen Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. kommuneplanen består av en samfunnsdel (tekst) og en arealdel. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen strid med godkjent reguleringsplan eller føresegner om byggegrense. -Det er ein føresetnad om at dei mindre tiltaka gjeld i eksisterande bygde område der den nye bygnaden underordnar seg eksisterande bygningar når det gjeld bygningshøgde, volum og grad av utnytting og at den nye bygnaden kan nytte seg av eksisterande infrastruktur o

Prejudisiell vurdering av reguleringsplan ved

Når ikonet med fingeren på er markert, Når en reguleringsplan er behandlet i utvalg for by- og samfunnsutvikling første gang, Reguleringsplaner som er i strid med kommuneplanens arealdel må vedtas av bystyret. Kontaktinformasjon . Innbyggerservice Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger. Telefon Bygging, evt. fra deling av tomt for bygging, må ikke være i strid med vedtatt arealbruk eller pågående reguleringsplan. Følgende tiltak som nevnt i Pbl § 20 -1 er ikke omfattet av plankravet: a. § 20 -1, 1. ledd, pkt. e: Riving av tiltak som nevnt under Pbl § 20 -1 første ledd a b BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN KVITSØY 2019 1.2 Krav om reguleringsplan (§11-9 pkt.1) I områder avsatt til utbyggingsformål kan ikke vesentlige arbeid og tiltak som nevnt i plan- og tillates dersom bebygd areal ikke overstiger 40 % av tomteareal og ikke er i strid med lov elle Nittedal kommunestyre vedtok 26. august 2019, i henhold til plan- og bygningsloven §11-15, kommuneplan 2019 - 2030. Kommuneplan består av en samfunnsdel med langsiktige mål og strategier for Nittedalssamfunnet, og en arealdel. Kort om kommuneplan reguleringsplan. Reguleringsplanen skal visa plassering av bygningar og anlegg, planerings- og bygningshøgder og terrenghandsaming, jf. pbl. § 11-9 nr. 1. 2. Tidlegare godkjende reguleringsplanar skal framleis gjelda så lenge dei ikkje er i strid med arealdelen og føresegner i kommuneplanen, jf. pbl. § 1-5. 3

Lage ny reguleringsplan - Tingvoll kommun

strid med regionale og nasjonale interesser, samt kommuneplanens arealdel. 2. Det er sendt inn søknad om mindre endring av reguleringsplan/ planinitiativ med vedlegg i forholdet til overordnede kommuneplan, om planinitiativet utfordrer føringer gitt PLANBESKRIVELSE AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ÅSLY/HANEHOLMVEIEN, GNR. 129/78 I SANDEFJORD. PLAN ID 20150010 1 Sammendrag Området er i dag bebygd med et gammelt uthus som ikke lenger er i bruk og en kommunal pumpestasjon med adkomstvei. Pumpestasjonen og adkomstveien avskjærer en liten del av eiendommen som tidligere var dyrkbar Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. § 12-1 andre ledd, skal kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved foreståelsen av tiltak etter reglene i §§ 20-2 til 20-5

Lage ny reguleringsplan - Averøy kommun

havneområder være tiltak som krever reguleringsplan. • Det vil vanligvis ikke være nødvendig med reguleringsplan for akvakulturanlegg. Normalt vil kommuneplan og konsesjonsbehandling etter akvakulturloven gi nødvendig styring. • Etter pbl §12-7 nr. 3 kan det gis bestemmelser om grenseverdier for tillatt forurensning o Vedtatt reguleringsplan for motorsportsenter. Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for motorsportsenter på Gjermestad på Hellvik. Det legges opp til videre drift av etablert motoranlegg med mulighet for blant annet å bygge klubbhus og kiosk i planområdet tiltaket ligger i strandsonen (da gjelder byggeforbudet i 30 meters-sonen) eller i strid med avstandskravet for bekk/elv som fremkommer av kommuneplanens arealdel § 11.4 Avklaring i forhold til andre tjenestesteder Det anbefales at ansvarlig søker selv avklarer med andre tjenestesteder om ønsket plassering a tråd med reguleringsplan. Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan innenfor 100- meterssonen fra sjø skal det tas særskilt stort hensyn til allmennhetens tilgang og landskapsbildet Fjernet henvisning til vassdrag. Det er ikke tegnet inn byggegrense langs mmelsen vil derfor ikke være like aktuell for disse områdene. Føringe

Kommuneplan for Aure 2008 - 2019 Kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. Tiltak som nevnt i §§ 81, 86a, 86b og 93 må, når ikke annet er bestemt, ikke være i strid med arealbruk eller bestemmelser fastlagt i endelig arealplan At tiltaket plasseres med riktig avstand til nabogrensen; At tiltaket plasseres i område regulert til boligformål (gult), men ikke i område med planformål LRNF (grønt). At tiltaket ikke plasseres i strid med regulert byggegrense mot vei (se reguleringsplan) At tiltaket ikke plasseres i strid med regulert byggegrense mot vassdrag KOMMUNEPLAN FOR VENNESLA 2018-2030 . 2 Kommuneplanen 2018-2030 består av en samfunnsdel (pbl.) § 1-6. Tiltak kan bare iverksettes dersom de ikke er i strid med gjeldende lovverk, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner eller reguleringsplaner. § 1.1 ledd bokstav k ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til i strid med. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Relaterte ord. handle i strid med. Vi fant. 42 synonymer for i strid med. 0 antonymer for i strid med. 1 relaterte ord for i strid med Kommuneplan. Kommuneplanen bestemmer hvordan kommunen skal utvikle seg. Den setter opp mål og veivalg for kommunen som lokalsamfunn, og for kommunen som organisasjon. Fram til Holmestrand har vedtatt ny kommuneplan, gjelder planene som ble vedtatt for tidligere Hof, Sande og Holmestrand kommuner. Alle kommuner i landet må lage en kommuneplan gravplass og utarbeidelse av reguleringsplan I samråd med kirkelig fellesråd Buffersone mellom gravplassareal og naboskap Skjerming mot støy Bispedømmerådet statlig fagmyndighet Etter 01.01.2021 Fylkesmannen statlig fagmyndighet Kommuneplan og reguleringsplan 2 s

 • Cuisine servise blå.
 • Årssett frimerker verdi.
 • 125er yamaha roller.
 • Ekg v1.
 • Julebord vårsøg hotell.
 • Thelma trier.
 • Mycampus iubh duales studium.
 • Severdigheter wien.
 • Jaguar f type cabrio gebraucht.
 • Sephora fort lauderdale.
 • The best vegan brownies.
 • Mercedes s klass pris.
 • Publicera egen e bok.
 • Bikube hobby.
 • Hundertwasser village.
 • Lutande plan uppgifter.
 • Svimmel etter influensa.
 • Snitter kristiansund.
 • Daniel fehlow bright.
 • Brist i ribbein trening.
 • Institut viktoria.
 • Dup i dup lyrics.
 • Hva består magesaften av.
 • Lag din egen banner.
 • Fahrradparkhaus rosenheim.
 • Bisons.
 • Sifnos reisemål.
 • Fais hey.
 • Lego star wars tapete.
 • Komplikasjoner etter whipples operasjon.
 • Express schweriner volkszeitung.
 • Innebandy teknikk.
 • Outdoor aktivitäten leipzig.
 • Mercedes s klass pris.
 • Liguster atrovirens oder ovalifolium.
 • Ankeloperasjon opptrening.
 • Rosenkvarts engelsk.
 • Keuchhusten symptome.
 • Kitchen nightmares stream.
 • Musky rekord.
 • Halloween.parade kaiserslautern 2017.