Home

Hvorfor ble norge kalt en embetsmannsstat

Embetsmannsstaten (på riksmål også embedsmannsstaten) er en periode i norsk politisk historie der embetsmenn styrte det norske statsapparatet. Embetsmenn dominerte både i Stortinget og den norske regjering fra Grunnloven ble skrevet i 1814 frem til parlamentarismen ble innført i 1884, da partipolitikken tok over.Embetsmennene kom fra et fåtall familier, hadde studert samme sted og hadde. Embetsstanden var en samfunnsgruppe som hadde embeter eller stillinger i staten som geistlige (biskoper, proster og prester), offiserer i det militære eller som representanter i den sivile administrasjon, som for eksempel fogder, sorenskrivere og amtmenn. De utgjorde hele styringsverket til kongen lokalt og regionalt i riket, og sentralt i hovedstaden i København.En egentlig embetsstand.

EMBETSMANNSSTAT, MOTKULTURER OG PARLAMENTARISME. Norge som en selvstendig styrt politisk enhet opphørte ved reformasjonen og oppløsningen av riksrådet i 1537. Fra da av og frem til 1814 ble Norge styrt som en dansk provins, ved hjelp av den danske kongens embetsmenn I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i. Norge, Noreg, er et monarki i Europa. Norge ligger på den vestlige og nordlige del av Skandinaviske halvøy. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. I nord, vest og sør er Norge omgitt av hav: Barentshavet i nordøst, Norskehavet i nordvest, Nordsjøen i vest og sørvest og Skagerrak i sørøst. I tillegg omfatter Norge øygruppen Svalbard med Bjørnøya, Jan Mayen i det.

Embetsmannsstaten - Wikipedi

Han skjønte ikke hvorfor jeg ble så Planten hun sikret seg er en Monstera adansonii, populært kalt Så planten kan nok bli solgt for mellom ti og 20.000 kroner i Norge. Hun er en. Første gang riksråd nevnes i Norge, er i en lov av 1302 om arv og formynderstyre, hvor Håkon 5 tenkte seg et riksråd (kongsrådet) som ansvarlig for riksstyret i en umyndig konges tid. Et slikt formynderstyre kom i stand alt i 1319, og dette rådets mer selvstendige karakter ble sterkt understreket da det i 1323 fikk sin egen formann, etter svensk mønster kalt drottsete

Hvorfor ble Norge en stat? Historikeren Jens Arup Seip mente to spørsmål stod sentralt i middelalderhistorien: hvordan et rike blir til, og hvordan det går til grunne. Dette har vært omdiskuterte spørsmål i norsk historie. Knut Helle tok sikte på å beskrive og forklare det første temaet i boka Norge blir en stat: 1130. Han var allerede en rik mann da han trådte inn som konge og benyttet rundhåndet av sin formue til å skaffe seg lojale følgere, det vi i dag ville kalt bestikkelser. I Norge merket man godt hvordan kongen forsøkte styrke sin stilling gjennom gjentatte forslag til grunnlovsendringer til fordel for seg selv og regjeringen Fra embedsmannsstat til ettpartistat er et foredrag og et essay av den norske historikeren Jens Arup Seip.Foredraget ble holdt i Det Norske Studentersamfund 14. september 1963, og det ble utgitt i bokform senere samme år. Seips foredrag inngikk som en del av debatten under Kings Bay-saken, hvor Seip framstod som en av de skarpeste kritikerne mot Arbeiderpartiregjeringen Norge under første verdenskrig var nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Selv om landet ikke deltok i verdenskrigen 1914 til 1918, led Norge likevel stor skade på menneskeliv og materiell gjennom senkningene av norske handelsskip. Over 2000 nordmenn omkom på havet under krigen

embetsstanden - Store norske leksiko

 1. Svartedauden avfolket Norge kraftig. Etter pesten fantes det ikke lenger en elite i landet som kunne opprettholde den norske staten. Styret i Norge havnet gradvis på utenlandske hender og Norge gikk inn i union med Danmark i 1380. I 1536 ble det norske riksstyret opphevet og all suverenitet overført til Danmark
 2. Den nøytrale allierte er en vanlig betegnelse på Norge under første verdenskrig. Uttrykket ble innført av historiker Olav Riste i 1963 gjennom hans doktoravhandling The Neutral Ally: Norway's Relations with Belligerent Powers in the First World War
 3. Det dreier seg om politisk formynderskap, der grunnlaget er det som ble kalt den «opplyste» opinion eller «fornuftige» samfunnsmening, som i neste omgang må fortolkes, bearbeides og eventuelt omformuleres for å gi grunnlag for en riktig og moralsk politikk
 4. Hvorfor ble Norge en stat? Kirkeorganisasjonen etableres i Norge. Borgerkrigene i Norge. Primærkilder: Ottars beretning. Vitnebrev om fiskerettigheter. Kong Håkon Sverresson forliksbrev til biskopene. To tronfølgelover. Økonomiske forhold - om hva samfunnet produserte og hva folk levde av: Artikler: Middelalderens økonomi - bytte og kjøp
 5. Dette ble kalt tredelingen og stod på det første norske 1. mai-merket i 1892. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) ble opprettet i 1919 og hadde som en av hovedoppgavene å få i stand.
 6. Fnyser av korona-tiltakene - demonstrerte i Oslo. Drøyt 150 personer tok turen til utenfor Stortinget søndag ettermiddag for å demonstrere mot myndighetenes håndtering av pandemien
 7. Personlighet kan være en årsak til at han ble motarbeidet og mislikt av mange i Norge og sjelden er blitt fremhevet som en av Norges store vitenskapspersoner. - Men Goldschmidt ble nok også utsatt for janteloven her i Norge, mener Friedman. Plassert på utsiden. Victor Moritz Goldschmidt var født i Zürich og kom til Norge i 1901

Embetsmannsstat, Motkulturer Og Parlamentarism

1814 - Det selvstendige Norges fødsel - Store norske leksiko

4: Dialektlandet Norge Hvorfor har vi så mange dialekter i Norge? Og hvorfor kan selv en finans- minister si itte? Før vi fikk Internett, radio, fly og biler var det vanskelig å snakke med folk som bodde andre steder i landet. Dette er en viktig grunn til at vi har så mange dialekter. Språket kunne utvikle seg forskjellig på hvert sted. Motstandere av regjeringen og helsemyndighetenes coronarestriksjoner har varslet demonstrasjon utenfor Stortinget søndag. - Ikke mer dødelig enn influensa Etter den norske uavhengigheten fra Sverige i 1905 ble det bestemt at Norge skulle være en nøytral stat, uten militære tilknytninger eller forpliktelser til noen andre land. En slik nøytralitet kunne best sikres dersom man fikk de europeiske stormaktene til å love at de ville respektere den, og all Norge ble kalt den nøytrale allierte fordi de ble tvunget av Storbritannia til å slutte all handel med Tyskland, hvis ikke ville de stoppe kulleksporten som Norge var avhengig av. 143 norske handelsskip ble angrepet av Tyske ubåter, og norske sjøfolk mistet livet En følge av motstanden mot denne utbyggingen ble for eksempel at regjeringen oppnevnte Samerettsutvalget, som skulle lage en oversikt over hvilke rettigheter samene har. Et resultat av dette arbeidet var at det i Grunnloven ble tatt inn en bestemmelse om at staten skal legge forholdene til rette for at samene skal kunne utvikle sitt eget språk, sin kultur og sitt samfunnsliv

Norge - Store norske leksiko

 1. Bensinrasjonering ble forberedt fra januar 1974, uten at dette noen gang ble gjennomført. En uvanlig mild vinter og utstrakt hamstring førte til at restriksjonene i Norge ble opphevet i februar 1974. Oljekrisen førte til at den norske tankfarten gikk inn i en langvarig krise. 1974 - En gigant blir funnet I 1974 ble Statfjord-feltet påvist
 2. Om lag 100.000 sovjetiske krigsfanger ble spredt rundt i leire i hele landet, og en styrke på vel 5.000 mann befridde Øst-Finnmark. Mange soldater oppholdt seg i Norge i nærmere ett år
 3. På en gul elektrisk sparkesykkel ankom Nicolai Tangen sin første dag som sjef for Statens Pensjonsfond Utland, populært kalt oljefondet. Utenfor Norges Bank stanset han for å slå av en prat.
 4. Den tidligere så liberale og anerkjente avisen New York Times rystes etter at en ny debattredaktør sier opp i protest mot sensur og utskjelling
 5. Men før året var omme ble Norge knyttet til Sverige i en ny union. Det var ingen samlet motstand mot den dansk-norske union før 1814, men vi kan likevel se tegn til en økende nasjonalfølelse. På starten av 1600- tallet hadde en gruppe mennesker i Norge, som kalte seg Det Norske Broderskapet, satt diverse krav til Danmark, blant annet om egen bank og eget universitet
 6. Universet, slik vi kjenner det i dag, ble ikke til i en fei. Utviklingen begynte for mange milliarder år siden med det vi kaller Big Bang. The Big Bang er en teori om universets begynnelse og utvikling Det er en teori, det vil si at ingen kan være 100 prosent sikre på at det var slik det skjedde.

Norges historie - Wikipedi

 1. Før poliser ble vanlig, hadde det vært de rikeste familiene, aristokratene, som bestemte. Det oppsto ofte maktkamp blant ulike familier. Noen ganger fikk en aristokrat makt ved å få støtte i befolkningen. For å få støtte måtte han love befolkningen goder, som et nytt tempel, jordreform eller nye vannsystemer. Han ble kalt en tyrann
 2. En trøst ble det kanskje for noen da Norge i 1939 ble tilkjent et enormt, om enn goldt, øde og iskaldt, stykke av Sydpolen kalt Dronning Mauds land. Hva er nasjonalisme? En nasjon er en gruppe mennesker som vanligvis deler enten en felles sosial identitet og en felles kultur i form av språk, historie og normer og/eller som føler tilhørighet til det samme geografiske området eller.
 3. Frem til 1739 hadde utdanning i Norge vært en tilfeldig og sporadisk affære på sitt beste. Lærerne hadde liten formell utdannelse, om noen i det heletatt. De vandret som regel til fots fra bygd til bygd og holdt undervisning i lokale gårdsstuer, en organisering som ble kalt omgangsskolen
 4. ister Erna Solberg gikk til motangrep på Arbeiderpartiet og Senterpartiet og mente fylkene selv har skylden for høye.
 5. Hvorfor/hvorfor ikke? Tenk hvis det hadde vært deg som ble utsatt for skjellsordene, hva hadde du villet at de andre i klassen skulle gjøre da? Hva er komplimenter? Kan dere gi eksempler på komplimenter? Hvorfor gir vi hverandre komplimenter? Hva føler dere når noen gir dere et kompliment? Hva er godt miljø i en klasse? Hva er utenforskap
 6. Nidarosdomen er bygget over gravstedet til Olav den hellige, vikingkongen som ble Norges nasjonalhelgen. Olav den helliges levninger ble oppbevart i kirken frem til reformasjonen. Da måtte erkebiskopen i Nidaros flykte til utlandet og levningene etter Olav ble gjemt i kirken. I dag er det ingen som vet sikkert hvor levningene befinner seg, men det finnes ulike teorier
 7. istisk og sexologisk støtte, mener professor. Maria Moen Nordli (27) føler det er forventet at hun skal skamme seg for TV-sexen.

Nylig ble det påvist koronasmitte hos en av dem: og da blir arbeiderne våre kalt inn igjen til nok en test. Lie påpeker også at en test ved ankomst Norge kun gir et «øyeblikksbilde» Og før den ble flat, ville den nok bli revet fra hverandre, forklarer han. Når er noe en planet? Hvis et himmellegeme ikke er stort nok, er det ikke en planet. Slik er det for eksempel en dvergplanet eller en asteroide. - Pluto er stor nok til at tyngdekraften gjør den rund. Men likevel blir den kalt en dvergplanet Under Svartedauden i 1349-1350 døde omtrent halvparten av befolkningen i Norge. Allerede i 1359-1360 herjet en ny pest som ble kalt 'Den store barnedøden' fordi den rammet så mange barn. I 1370-1371 ble befolkningen angrepet av en pest som ble kalt 'Drepsotten' 16:44 Sport Sykkelstjerne kolliderte med motorsykkel - Kristoff ble nummer tre 16:33 Norge Færre tror pandemien blir svært langvarig 16:18 Norge Stjerneblogger isolert på Hammerfest sykehus med sin fødeklare samboer 16:03 Norge Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Namsos 15:59 Norge Snøvarsel sendt ut for store deler av Sør-Norge 15:43 Verden Nye coronaregler i Sveits 15:24. I 1867 ble det funnet en krukke i et apotek i Paris med inskripsjonen: «Rester funnet i bålet til Jeanne d'Arc, jomfruen av Orléans». Krukken inneholdt et forbrent ribben fra et menneske, trekull, et stykke lin og et ben fra en katt - noe som ble forklart med skikken med å kaste svarte katter på heksebål

Halshoggingen i Paris: Samuel Paty (47) ble halshogd Den mistenkte gjerningsmannen bak gårsdagens halshogging utenfor Paris, skal være en 18 år gammel tsjetsjener født i Moskva Da Norge tapte for Serbia 8. oktober, røk siste sjanse til å kvalifisere seg til neste års EM. Norge spilte svært dårlig, og det ble høy temperatur på lagets evalueringsmøter. Akkurat det har ikke Lagerbäck noe imot. Han liker diskusjon og meningsbrytning. Denne gangen gikk det imidlertid for langt Kristiansund-spiller Flamur Kastrati sier til VG at han aldri ville kalt VIF-trener Dag-Eilev Fagermo «soper» om han hadde visst hva ordet betyr

I Norge er det litt over 1000 tilhengere av bahai-troen. Det er en sammensatt gruppe med mennesker fra over 40 land. Bahai er en religion i vekst her i landet. Medlemmene bruker vanlige møtelokaler eller private hjem til samlingene sine. De har ikke noe eget tempel, men eier en tomt der de tenker å bygge et bahaitempel Olav Haraldsson, også kalt Olav den hellige eller Olav digre, (født ca. 995, død 1030 i slaget på Stiklestad), var norsk konge fra omkring 1015 til 1028.Etter sin død ble Olav opphøyet til helgen.Han var den viktigste norske helgenen i katolsk tid, og mange sagn og under er knyttet til ham Hva: Eks-fotballspiller for Vålerenga. Hvorfor: Nå jobber han for Norsk Toppfotball, og leder kampanjen #Stopp som ble startet etter tribunerasisme i Ålesund denne måneden. Yo! Er det mer. 6. april er det nøyaktig 100 år siden USA ble med i første verdenskrig. USA valgte på denne datoen i 1917 å gå inn sammen med Storbritannia, Frankrike og Russland i kampen mot Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det osmanske imperiet. USA ble med i krigen etter at den hadde rast i tre år, og kun ett år før krigen endte 11. november 1918

Abu Musab al-Zarqawi ble kalt både slakteren og gråteren. Terrordømte mulla Krekar, som bodde mange år i Norge, gråt da han prekte i Kurdistan i 1990-årene. Gråtingen kan gi en bedre forståelse av hvorfor folk slutter seg til terrorgrupper, mener han Men hvorfor ble gårdene ødelagt og forlatt? Spekulasjonene har gått om at Den justinianske pesten som rammet verden den gangen, også kom helt til Norge. - Det var en del oppmerksomhet rundt dette blant norske arkeologer for flere tiår siden Slik ble de en av verdens farligste islamistgrupper I 2009 trakk Nigeria et lettelsens sukk og trodde at historien om Boko Haram var over. Men den hadde så vidt begynt

- De kalte oss likrøvere - Det stakk bein, knokler og ribbein opp over alt, forteller Tor Steffensen (80), som for første gang snakker ut om «Operasjon Asfalt» Banemikrofonen fanget opp at Kristiansunds Flamur Kastrati (28) kalte VIF-trener Dag-Eilev Fagermo for «jævla soper». I pausen forsvarte Kastrati uttalelsen Dessverre ble ingen klokere av å lese Martin Gedde-Dahls kommentar i forrige ukes Morgenbladet. Med bena tilsynelatende godt plantet på det psykologen Steven Pinker har kalt «venstrepolen» - det mystiske stedet der alle andre retninger er til høyre - nøyer Gedde-Dahl seg med å vinkle det hele som et «alt-light»-fenomen

«Hele» Norge fulgte med da Marlene overlevde det umulige - nå utfordrer hun skjebnen igjen. Marlene Føre Frantzen (31) overlevde «Kato Air-kapringen» i 2004 Alexander Sørloth slår tilbake mot landslagssjef Lars Lagerbäck og reagerer kraftig på at det ble sendte ut pressemelding fra et lukket møte. Men landslagsledelsen står fast på sitt

Innvandrere har vanskeligere for å komme i arbeid enn resten av befolkningen, og en større andel innvandrere er dermed arbeidssøkende. Det er også mange som ikke er med i offentlige registre, slik at vi ikke kan følge dem i arbeidsmarkedet «Ex on the beach»-Pierre: − Jeg ville egentlig aldri kalt henne for en eks. Den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren mener han hadde en mer nær relasjon til «Ex on the beach»-Sivs venninne Hvorfor blir det aldri noe styr rundt nye av rekrutteringen av dommerne. Når det blir et ledig dommerembete i Høyesterett, lyses dette ut, på samme måte som en hvilken som helst jobb i Norge. En kvinne ble dømt i både tingretten og lagmannsretten etter hun hadde kalt samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali for en. TV 2-ekspert kalte Norges prestasjon skremmende - slik svarer Lagerbäck. Om en drøy måned venter Serbia på Ullevaal i en av de viktigste landskampene på mange år

Historie Vg2 og Vg3 - Høymiddelalderen i Norge - NDL

Blir kalt nazi-ordfører Her er mannen og kommunen som blokkerer påskeferien for 25 000 hyttefolk pluss dagsturister Erling Braut Haaland (hattrick) og Alexander Sørloth scoret, som de gjorde i 5-1-seieren i Nord-Irland i september. Etter hjemmetapet mot Østerrike som Lars Lagerbäck kalte en «vekkerklokke» ble det en sovepute. Etter at EM-drømmen havnet i grøfta mot Serbia gir søndagens seier håp om gruppeseier og opprykk til A-divisjonen Hun ble kalt for trollkjerring og heks. Nå vil folk vite mer om Kattugla som har fått sin egen bok Kattugla, eller Anne Marie Carlsdatter Motzfeld, som hun egentlig het, ble drevet ut i ødemarka på grunn av bygdefolkets frykt og overtro Forrige uke ble det klart at FN retter kritikk mot Norge for måten vi behandler landets funksjonshemmede. I mars var Norge kalt inn til en egen blant annet spurt hvorfor.

Over 1/3 av plasten du sorterte hjemme ble i 2019 brent Tyskland. Hvorfor? Nordmenn sorterer husholdningsplast som aldri før, men svært mye blir ikke til ny plast slik mange tror Det er essensielt, både for gründer - og startup bransjen, og it-bransjen, at vi ansetter flere kvinner hvis disse selskapene skal overleve. Jeg skal fortelle deg hvorfor. I 2007 gjennomførte McKinsey & Company en studie knyttet til kjønnsbalanse på arbeidsplassen kalt «Woman matter»

Krigene ble en katastrofe for Norge britene svarte med en egen handelsblokade og sperret skipsfarten i Nordsjøen og Skagerak, noe som hindret importen av dansk korn. 2. Kieltraktaten sa at kongen av Danmark skulle avstå Norge til kongen av Sverige og hans etterfølgere, men at Norge skulle være en selvstendig stat i unionen Norge har i perioden 1990-2014 hatt en sterk velstandsvekst. Dette skyldes ikke minst at vi gjennom siste halvdel av 1900-tallet har blitt en rik oljenasjon. Ungdomsskole for alle ble gradvis innført i 1960 årene, og alle har i dag rett til videregående skole. Sysselsettingen er høy, også blant kvinner. Barnehager er bygd ut over hele. En avtale ble undertegnet den 14. august. Mossekonvensjonen besto av to avtaledokumenter, en våpenhvileavtale og en politisk konvensjon om hvordan en union mellom Norge og Sverige skulle inngås. Den svenske kongen anerkjente den norske grunnloven, under forutsetning av at den ble tilpasset en union med Sverige

Start studying vikingtiden og middelalderen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Den lange prosessen fram mot en avtale mellom Norge og Sverige om reinbeitespørsmålet i 1919, reinbeitekonvensjonen, har historikeren Roald Berg karakterisert som enda en seier for den norske innskrenkningspolitikken overfor den samiske kulturen og i verket Norsk utenrikspolitisk historie, konkluderer Berg behandlingen av denne saken slik: Reinbeitekonflikten med Sverige fram til 1919. Hva galt hadde foreldrene gjort for å få et slikt barn, hvisket andre voksne. Foreldrene mente det var en straff fra Gud at han ble født. Som 15-åring vurderte Abid Raja å ta sitt eget liv Lobotomi, også kalt frontal lobotomi eller leukotomi, er en medisinsk prosedyre som innebærer overskjæring av den hvite substansen i hjernens pannelapper slik at forbindelsene mellom hjernebarken og hypothalamus og thalamus blir avbrutt. Operasjonen ble brukt ved psykiske lidelser, tvangsnevroser og uutholdelige smerter. Metoden ble i Norge særlig brukt i 1940- og 1950-årene En lesebok kan få betydelige språklig påvirkningskraft fordi det er jo noe av det første barna lærer når de begynner å lese. Dessverre var det i denne leseboka ikke ment at man skulle bruke alle formene som stod i boka, derfor lærte elevene feil. Disse feilene ble etter hvert kalt «Rolfsen-feil»

Unionsoppløsningen i 1905 - Store norske leksiko

Møtet med Maria ble en ny begynnelse for Læstadius. Det er rundt 50 000 læstadianere i Norge. Læstadianerne er medlemmer av Den norske kirke. Hvorfor blir læstadianismen kalt en religiøs vekkelsesbevegelse og en sosial protestbevegelse Hvorfor er det ikke thoriumreaktorer allerede? Med alle fordelene thoriumreaktoren har over uran- og plutoniumreaktorer, hvorfor har den da ikke blitt mer forsket på? Allerede i 1946 visste man at man kunne bruke Th-232 (isotopen som thorium eksisterer som i naturen) i en reaktor til energi og det ble også bygget to MSR i USA (se figur 3) Toppmøtet utarbeidet en omfattende handlingsplan for bærekraftig utvikling kalt Agenda 21 , og opprettet et eget FN-organ kalt FNs kommisjon for bærekraftig utvikling (UNCSD). Selv om bærekraftig utvikling nå er en etablert politisk målsetning både nasjonalt og internasjonalt, har likevel begrepet vært omdiskutert siden det ble lansert

Vikingkongen og helgenen Olav. Hellig Olavs skrin i Nidarosdomen har vært det viktigste pilegrimsmålet i Norden siden helgenkåringen i 1031. Den norske vikingkongen og helgenen beholdt sin status som en slags nordisk overhelgen gjennom hele middelalderen, og ble like høyt æret i nabolandene som i sitt eget Norge De første menneskene kom til Norge for rundt 10.000 år siden. De bosatte seg først langs de fiskerike kystene og etterhvert som isen trakk seg tilbake trakk også menneskene og dyrene innover i landet også Hvorfor ble så mange arbeidsledige i 1930? Hvor mye flere tyskere stemte for NSDAP i 1930 enn to år tidligere? Hvorfor tror du Hitlers parti fikk så mange stemmer? Hitler ville skape et nazistisk Tyskland. Han kalte dette landet «Det tredje riket». I 1933 ble Hitler valgt til rikskansler. Fø Hvorfor ble Den Evangelisk Lutherske Frikirke dannet? Sett punktvis opp kjennetegn ved Frikirken. Hva betyr det at Frikirken vil være en alt-i-ett-kirke? Til ettertanke. I Frikirken kan både kvinner og menn være ledere og pastorer. Hvordan tror du det påvirker en kirke at begge kjønn er med i lederskapet? Til videre arbei Han forklarer hvorfor det tar tid å øke bestanden. - En hummer kan lett bruke syv år på å bli kjønnsmoden. En liten hunnhummer legger da gjerne lite egg. Det er først ti år etter det igjen at den når det fulle reproduksjonspotensialet, sier Kleiven. Stor knuseklo er viktig. Det er de store hannhummerne som har størst knuseklo

Tidligere denne uken skrev TV 2 at Gro Eriksen (62) mener å ha observert Anne-Elisabeth Hagen i baksetet på en rød BMW på Ås 31. oktober 2018.. Eriksen tok kontakt med TV 2 etter at hun så en annen kvinne, som også mente at hun hadde sett Anne-Elisabeth Hagen på Ås, stod frem som vitne i TV 2-programmet «Åsted Norge» sist uke Rundt 1013 ble han døpt i Rouen i Frankrike. I 1015 dro Olav til Norge. Der ble han tatt til konge på Opplandene. Året etter ble Olav hyllet som konge både vestafjells og østafjells, ble tatt til konge på Øretinget og sikret seg tilslutning fra landets mektige menn. Det dansk-svenske intermessoet etter Olav Tryggvason var dermed over Ungdomstillitsvalgt Mohamed Amaleti Abdi (27) har mange ganger opplevd rasisme og grov hets i sosiale medier. - Uten miljøet i AUF og Fagforbundet Ung hadde jeg sluttet å engasjere meg for. Det er i år 100 år siden utbruddet av første verdenskrig. Også det nøytrale Norge ble preget av krigen og dens følger. Som et direkte resultat av krigen erobret de revolusjonære makten i.

Kjøpte supersjelden plante på matbutikken - NRK Oslo og

Det amerikanske magasinet The Atlantic skriver at den amerikanske presidenten skal ha kalt amerikanske soldater som mistet livet under 1. verdenskrig for tapere. - Oppdiktet, svarer Trump En guttegjeng kalte innvandringsminister Sylvi Listhaug jævla rasist-jævel da hun ble intervjuet i forbindelse med et besøk hos politiet på Mortensrudøst i Oslo onsdag ettermiddag. Foto.

riksråd - Store norske leksiko

Han understreker at det høye antallet i september er en oppsamling av salg fra en lengre periode. Nardo Bil skal drifte butikken for Polestar ved Bassengbakken på Nedre Elvehavn. Butikken blir kalt Polestar Space, og det vil være fire slike urbane utstillingslokaler i Norge for det kinesiske elbilmerket: Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo SV ble dannet i 1975. Ved inngangen til 1960-tallet var det politiske landskapet i Norge preget av den steile motsetningen mellom maktblokkene i øst og vest. I Norge fantes en opposisjon som lanserte det de kalte «det tredje standpunkt». Dette bunnet i et ønske om å være mest mulig uavhengig av maktblokkene USA og Sovjetunionen I Norge har vi begynt å restaurere myr og bevilgningene over statsbudsjettet til restaurering av myr har økt kraftig for hvert år, særlig begrunnet i klimaeffekten myr har som karbonlager. I 2015 ble det bevilget 6 millioner, i 2016 13 millioner, og i 2017 26 millioner. Sabima har vært en sentral pådriver for denne satsingen

Hvorfor ble Norge en stat? - Norgeshistori

- Folk på den tiden hadde en klar idé om at usedelighet var roten til sykdommene, forteller Susann Holmberg. Hun avla en doktorgrad ved Universitetet i Oslo i forrige uke. Der ser hun nærmere på datidens epidemi, det som den gang ble kalt Veneriske sykdommer. I dag forstå vi disse først og fremst som kjønnssykdommene syfilis og gonoré Jeg ble sjokkert og sint, for jeg klarte ikke å fatte hvordan så store barn kunne være så slemme mot en liten 8-åring, forteller Soltvedt til VG. - Utrolig grov sak 8-åringen har betegnet. For å hindre en svensk språkinvasjon fikk Grunnloven i 1814 noen paragrafer om språk som danskene stussa over og lo av. På Lørdagsuniversitetet 15. november skal professor Tove Bull fortelle mer om hvorfor danskene lo av oss

Inn i unionen - kongen, embetsmannsstaten og bondestande

Ideen om en logaritmisk jordskjelvmagnitudeskala ble videreutviklet av Charles Richter på 1930-tallet. Skalaen ble brukt til å måle styrken på jordskjelvene i California ved å måle utslagene ved relativt nærliggende seismografstasjoner. Denne magnitudeskalaen ble kalt ML, der L står for lokal Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold, biomangfold eller biodiversitet, er summen av mangfoldet i naturen.Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter.. Genetisk mangfold er variasjonen innenfor en art. Et eksempel: Det finnes mange ulike sorter tomater Han ble kalt «Minstestandard-Kvaale» Laila-soverommet ble først brukt til ett konkret prosjekt, som riktignok stred mot Husbankens «romdimensjonerende møbelmål», men siden ble det mer gjengs, forteller Kvaale. Da Husbanken begynte å myke opp minstestandarden på dette punktet, ble han kalt «Minstestandard-Kvaale»

Derfor ble det kalt inn mye ekstra mannskap. TV 2 vet at rundt 300 politifolk sto i beredskap på nedlagte Rygge flyplass. Også Oslo politidistrikt ga bistand i form av mobilt innsatskonsept og. De ble nedskrevet omkring 1260 - 1290, altså litt senere enn de andre sagaene. Riddersagaer. Riddersagaene har mye til felles med fornaldersagaene. De viser imidlertid en sterkere innflytelse fra europeisk ridderdiktning. Flere av dem ble nedskrevet i Norge. Samtidssagaer: Denne gruppen sagaer inneholder beretninger fra samtiden Armenere ble utsatt for et folkemord av det Osmanske riket 100 år tilbake i tid, så hvorfor bry seg. og staten Norge liker olje. En nasjons blødende hjerte Hva er en sårdiagnose, og hvorfor trenger vi den? GULE STAFYLOKOKKER: Bakterien, heretter kalt posttraumatiske sår. I denne gruppen finner vi postoperative komplikasjoner, og det foretas en amputasjon under kneet en tid etter at bildet ble tatt - Derfor slo de seg sammen og la produksjonen av bilen til en helt ny fabrikk i Portugal. Denne eide VW og Ford sammen i starten, og mange av problemene skal ha oppstått allerede der. Det blir ofte sagt om disse bilene at de har fått det verste av begge produsentene, og det er nok noe i det. Det viste seg snart at VW og Ford slet med å samarbeide og mange av problemene bunnet i for. Mamelund estimerer at anslagsvis 4 800 ble enker/enkemenn i Norge som følge av spanskesyken i 1918 - 19 (1). Gravide utviklet komplikasjoner i forbindelse med spanskesyken, noe som førte til en økning i antall aborter og dødfødsler i 1919. Det ble født 59 500 barn i 1919, dvs. 4 000 færre enn 1918

 • Olympisk vektstang.
 • Kimpembe sofifa.
 • Kandidatturneringen 2018.
 • Vurderingskriterier fremmedspråk skriftlig.
 • Ndr livestream.
 • Kirjasto 10 tilavaraus.
 • Ære definisjon.
 • Merkel waffen preisliste.
 • Europeisk ekspansjon i amerika.
 • All about you madden.
 • Mario barth berlin 2019.
 • Verdens rikeste fotballklubber 2017.
 • Krav til sprengningsarbeid.
 • Zac efron größe.
 • Alpha kurs oslo.
 • Musée des impressionnismes giverny horaires.
 • Ausflugsziele neuss und umgebung.
 • Hvordan endre navn på konto dnb.
 • Immobilienmakler rostock liste.
 • Kid lameller.
 • Penny big bang theory 2017.
 • Lutande plan uppgifter.
 • Nyttårsaften i utlandet.
 • Wittgenstein språkfilosofi.
 • Volkswagen touran 2006.
 • Fru kvist.
 • Eat pray love full movie.
 • Selmer super action 80 gebraucht.
 • Hemnet trollhättan radhus.
 • Jeep forhandler.
 • Tanzverein rostock.
 • Leipziger rundschau kleinanzeigen.
 • Fjernstyrt båt saltvann.
 • Nikon monarch 7 8x42.
 • Corian servant bad.
 • Golf danmark.
 • Fiber bergen.
 • Fordeling kvinner menn i verden.
 • Texas holdem points.
 • Lamholmenfestivalen 2017 program.
 • Gruve 7 serie.