Home

Krisehåndtering utdanning

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er praktisk rettet mot oppgaver som hører hjemme i typiske beredskapsorganisasjoner og kombinerer emner innen organisasjon, kommunikasjon, ledelse, beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Studiet gir deg god innsikt i organisering og ledelsens rolle når det gjelder risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser En tverrsektoriell utdanning for Forsvaret og Politiet i nasjonal beredskaps- og krisehåndtering. Enkeltemnet Nasjonal beredskap og krisehåndteringer gir 15 studiepoeng, og er utviklet av Forsvarets høgskole (FHS) og Politihøgskolen (PHS) Etter gjennomført utdanning skal du kunne: framstå med økt trygghet og innsikt i utøvelsen av nasjonal beredskap og krisehåndtering; vise at de forstår politiets og Forsvarets ansvar, myndighet og oppgaver i den totale sivil-militære beredskapen og krisehåndteringe

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KRISEHÅNDTERING (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen KRISEHÅNDTERING (årsstudium) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KRISEHÅNDTERING, DELTID SAMLINGSBASERT (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen KRISEHÅNDTERING, DELTID SAMLINGSBASERT (årsstudium) Årsstudiet i krisehåndtering har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på kriser. Bærebjelkene i studiet er kunnskap om individet, grupper, organisasjon, kommunikasjon og samvirke, nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen kan brukes som supplement til annen utdanning, eller sammen med fullført Halvårsstudium i risiko, sårbarhet o Bachelor i beredskap og krisehåndtering er organisert som et samlingsbasert studium med 8-12 samlinger á 2-4 dager per semester. Samlingsdatoer høst 2021 blir publisert her i løpet av sommere Beredskap og krisehåndtering . Beredskap og krisehåndtering Handelshøgskolen Innlandet tilbyr samlingsbaserte studier innen beredskap og krisehåndtering. Finn det studiet som passer for deg! Bachelor i beredskap og krisehåndtering - Samlingsbasert Halvårsstudium i.

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING, SAMLINGSBASERT (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING, SAMLINGSBASERT (Bachelor) Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging. Han er Prince 2 sertifisert, godkjent sikkerhetsleder og ISO27001 lead implementer Kommentarer. Om Fagbloggen. På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor Dette masterprogrammet tilbyr ledelsesrettet utdanning i beredskap og kriseledelse. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig og privat sektor samt profesjonelle innenfor beredskapsapparatet Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en fordypning i en fri bachelorgrad. Fullført bachelorgrad med fordypning i krisehåndteringsfag kan kvalifisere for opptak til masterprogrammer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved flere universiteter og høgskoler STCW Passasjer- og krisehåndtering. Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer- og krisehåndtering. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne reagere og handle ved alarm samt følge nødprosedyrer - sikre effektiv evakuering av fartøyet og ivareta passasjerer og mannskap i en evakueringsituasjon

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller sammen med fullført Årsstudium i krisehåndtering eller Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid / Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad, eller innpasses i Bachelor i beredskap og krisehåndtering Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra yrkesbeskrivelsen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data . Teksten vedlikeholdes på yrkessiden på utdanning.no. Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, katastrofe- og krisehåndtering (669955) › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre. Generell studiekompetanse; Hvis du ikke har studiekompetanse. Realkompetanse vurderes. Du må da må du sende inn: Karakterutskrifter du har, arbeidsbekreftelser (minimum 5 års relevant praksis) og en egen beskrivelse av hvorfor du mener du kvalifiserer på grunnlag av realkompetanse I tillegg til utdanning fra politiet og forsvaret har han mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han arbeider i dag med opplæring og rådgivning til privat og offentlig sektor innen konflikt- og krisehåndtering. Håndbok i krisehåndtering er utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boka er på 104 sider og koster 199 kroner

Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende; Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker) Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år. For samfunnssikkerhet og miljø regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning Du får en grundig utdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet, og ferdigheter som gjør deg i stand til å utøve helhetlig sikkerhetsledelse i egen virksomhet. Det er også fokus på hvilken rolle har media i krisehåndtering og hvilke utfordringer kan dette skape for krisehåndterere Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13). Om rangering av søkere Ved rangering av søkere gjelder VIDs utfyllende bestemmelser for opptak

Bachelor i beredskap og krisehåndtering - utdanning

I sin forrige utredning, NOU 2016: 23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren (utredning nr. 30), utredet Banklovkommisjonen regler om krisehåndtering i banker og kredittforetak. Med utredningen som legges frem i dag om krisehåndtering i forsikring, har Banklovkommisjonen utredet regler om krisehåndtering for alle deler av finanssektoren Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis

Nasjonal beredskap og krisehåndtering - Forsvare

 1. st av de viktigste forutsetninger for katastrofe- og krisehåndtering nasjonalt og internasjonalt (politikk og kultur, jus og etikk, natur- og samfunnsforhold mm)
 2. Studiet gjennomføres med samlinger. En samling består av to til fire hele dager med praktisk og teoretisk gjennomgang av fagstoffet. Det legges også opp til erfaringsutveksling mellom studentene. Hovedelementene i studiet er krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke
 3. arer. Se
 4. Daglig rapporteres det om katastrofer, nødsituasjoner, kriser og skadelige hendelser - enten i vårt nabolag eller langt borte fra vår hverdag. Eksempler på dette er store ulykker, terrorisme, skipsforlis, og naturkatastrofer. Hendelsene er like forskjellige og sammensatte som årsakene. Dette krever forebygging og håndtering på ulike nivå
 5. Noen som har erfaring med utdanning eller kurs innen beredskap og krisehåndtering? Synes det er veldig interessant og kunne tenke meg å lære mer, men usikker på om utdanning er rette veien å gå eller om jeg heller burde satse på ett kurs eller lignende? Vet ikke helt hvor hensiktsmessig det er å.

Nasjonal beredskap og krisehåndtering - Politihøgskole

 1. SOSCON har arbeidet nasjonalt og internasjonalt siden 1986 med kompetanseutvikling, forskning og utdanningsprogrammer om hvorledes ta vare på den psykiske helsen (psykisk stress- og krisehåndtering) etter sterke hendelser, i forhold til jobb og hje
 2. 1. januar 2019 trer de nye reglene om innskuddsgaranti og krisehåndtering i kraft. Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i finansforetaksforskriften og ny forskrift til lov om Bankenes sikringsfond, etter forslag fra Finanstilsynet
 3. imum på bachelornivå Tilsettingsforhold/ praksis: ansettelse i politi- og lensmannsetaten, Forsvaret eller andre relevante samfunnsaktører innen beredskap og krisehåndtering
 4. Strategisk kommunikasjon som verktøy i krisehåndtering krever utdanning, trening og øvelser, som igjen kan bidra til å redusere eventuell turnover og sikre kontinuitet. Den fjerde hovedutfordringen er knyttet til organisering, og peker på hvordan en tydeligere formalisering av et tverrsektorielt samarbeid vil være en forutsetning for å lykkes med strategisk kommunikasjon
 5. Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse retter seg mot flere sektorer, og representerer ulike fagområder fra Universitet i Sørøst-Norge. Vi skal bidra til å utvikle økt kunnskap om sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser i samfunnet
 6. Emnet skal gi kadettene økt innsikt i beslutningsprosesser i nasjonal krisehåndtering, herunder kunnskap om aktører, grunnsyn på fagfeltet er MIT et gjennomgående basisfag for alt personell og inngår som et av kjerneområdene i all utdanning, trening og øving (TfF gr 43). Læringsutbytte
 7. En av sesjonene i dag handlet om krisehåndtering og bærekraftsarbeid lokalt. Unio fikk muligheten til å holde innlegg på vegne av den norske delegasjonen. Budskapet var tydelig: D e som står i fronten av krisehåndteringen må sikres anstendige arbeidsforhold, pluss: Sats på utdanning og bærekraftig og innovativ infrastruktur lokalt

De to studiene Årsstudium i krisehåndtering (60 studiepoeng) og Risiko, sårbarhet og beredskap (30 studiepoeng) inngår i programmet. Det betyr at studenter som allerede har fullført og bestått ett eller begge disse studiene kan innpasse denne utdanningen i Bachelor i beredskap og krisehåndtering Kurs i krisehåndtering. Type Webkurs Fra dato 16. september har engasjert Ole André Bråten som har en spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi

KRISEHÅNDTERING (årsstudium) - Skoler Studier

 1. Utdanning ved Forsvarets høgskole. Semestre. 2018 Vår; MILMA5530 Beredskap, krisehåndtering og asymmetriske trusler. Emnekode: MILMA5530. Full course name in engelsk: Forsvarets rolle i krisehåndtering, og i møte med asymmetriske trusler både hjemme og ute, kompliseres stadig
 2. God krisehåndtering vil derfor være avhengig av andre tiltak enn de strukturelle. Vi vil nå presentere en tredje innfallsvinkel til en organisasjonsfaglig forståelse av krisehåndtering. Her tas det utgangspunkt i de formelle elementene, med vekt på prosedyrer, regelverk og planlagte framgangsmåter i kriser
 3. har avansert kunnskap om fagfelta samfunnssikkerhet, krisehandtering, terrorisme og kamp mot terrorisme. Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning. Programansvarleg. Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der
 4. Jeg har tenkt til å søke politihøgskolen om noen år, men lurer fælt på hva jeg skal gjøre i mellomtiden. For ordens skyld, skal det sies at man må være 20 for å søke på politihøgskolen, og litt erfaring i forkant er et stort must. Dere som har gått på krisehåndtering-studiet, er det mulig å få se..

KRISEHÅNDTERING, DELTID SAMLINGSBASERT (årsstudium) i

NUSB tilby studier, kurs og andre opplæringstiltak om risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), beredskapsplikt, krisekommunikasjon, krisestyringsverktøyet CIM, øvingsplanlegging, krisehåndtering, samfunnssikkerhet og beredskap, samt et utvalg andre tema Det stiller store krav til krisehåndtering av organisasjoner som blir berørt direkte og indirekte. Det er behov for utdanning i krisehåndtering som retter oppmerksomheten mot fasene i krisen og dens årsaker. Årsstudium i krisehåndtering har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på kriser, og bærebjelkene i studiet er organisasjon, kommunikasjon og samvirke, nasjonalt og internasjonalt EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering (UCPM) Samfunnssikkerhetsarbeidet i EU er forankret i Lisboa-traktaten og operasjonalisert gjennom EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering (Union Civil Protection Mechanism), der Norge deltar gjennom EØS-avtalen.Ordningen er det viktigste rettslige grunnlaget i EU for sivil katastrofeinnsats og for annet. Ferdigheter Studentene kan etter gjennomført utdanning: • inngå som ledere i en sivil eller militær beredskaps- og kriseorganisasjon • analysere og vurdere hva kriseledelse innebærer av utfordringer og muligheter • gjøre rede for og problematisere de sentrale utviklingstrekk og føringer for nasjonal beredskap og krisehåndtering • treffe beslutninger om disponering av ressurser.

Høgskolen i Innlandet - Årsstudium i krisehåndtering

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13). Fra høsten 2020 vil ny studieplan, gjeldende fra høst 2018, ligge til grunn for opptak på 3. studieår håndbok i krisehåndtering • • Dersom man ikke handler, kan det oppstå uopprettelig skade. Det er usikkerhet rundt hendelsens årsak, dens effekt og hvordan den kan håndteres Ny utdanning for nye utfordringer. Ny utdanning for nye utfordringer — Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. desember 2010. Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 29. februar 2012. Les. Velkommen til Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse (SKB). Vårt formål er å utvikle forskningsbasert kunnskap om sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse. Hos oss møtes praktikere og forskere fra ulike fagområder og samarbeider om forsknings- og utviklingsprosjekter krisehåndtering på nasjonalt, regionalt og lokalt niv bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/1680 timer etterutdanningskurs erstatter kravet til bachelor i politiutdanning/3-årig politiutdanning; Krav med senere dokumentasjonsfrist

Beredskap og krisehåndtering - Samlingsbasert bachelorstudiu

 1. Trepartssamarbeidet er viktig for krisehåndtering Trepartssamarbeidet er viktig for krisehåndtering. Nyhet, NHO Innlandet. LO, NHO og regionale styresmakter har gode tradisjoner for samarbeid, både om næringsutvikling, videregående utdanning og andre viktige samfunnsoppgaver
 2. Utdanning ved Forsvarets høgskole. Master i militære studier (deltid) Masteren legger vekt på beredskap og krisehåndtering og gir en svært bred og anvendelig innføring i fellesoperative problemstillinger i Forsvaret og på tvers av sektorene i samfunnet
 3. verktøy i krisehåndtering krever utdanning, trening og øvelser, som igjen kan bidra til å redusere eventuell turnover og sikre kontinuitet . Den fjerde hovedutfordringen er knyttet til organisering, og peker på hvordan en tydeligere formalisering av et tverrsektorielt samarbeid vil være e
 4. Utdanning. 5 års høyskoleutdanning fra NTNU og Bedriftsøkonomisk Institutt(BI), med fagområdene, - Psykologi grunnfag- og mellomfag - Personalpsykologi Krisehåndtering. Din Personalpartner bistår din virksomhet i å utarbeide gode prosedyrer i forkant av at krise inntreffer
 5. drøfte betydningen av ulike rammer for bruk av norske styrker i operasjoner ute og hjemme, med vekt på rammer for Forsvarets rolle i nasjonal beredskap og krisehåndtering inkludert totalforsvaret og alliert samarbeid. redegjøre for sivil-militære relasjoner og prinsipper i det norske krisehåndteringssystemet
 6. Krisehåndtering, bachelor, med 4,36 søkere per plass Spillteknologi og simulering, bachelor, med 4,2 søkere per plass (Tall fra Samordna Opptak) 7.255 personer har søkt studium ved Hinn som sitt førstevalg via Samordna Opptak. Det er 129 flere enn i fjor
 7. Studienavn: HR-medarbeider. Studiested: Oslo, Fredrikstad og nettbasert med samlinger Oppnådd tittel: HR-medarbeider. Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre). Utdanningsform. Klasseromsbasert (heltid) kl. 09:00-14:30. Oppstart 2. februar i Oslo og 4. februar i Fredrikstad. Klasseromsbasert (deltid) kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag.

Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Kompetanse- og kapasitetsbehov Jernbanesektoren er inne i et generasjons- og teknologiskifte samtidig som det satses offensivt på jernbane, det medfører et stort behov for kompetanse og rekruttering i sektoren Krisehåndtering er, slik jeg ser det, et todelt begrep som omfatter en planleggingsfase og en utførelsesfase bestående av planlagt aktivitet og tilpasning av aktivitet. Jeg vil i avhandlingen ta for meg forholdet mellom planlegging av krisehåndtering og tilpassning til krisen. Planlegging i denne avhandlingen betyr forberedelser Krisehåndtering planlegging og handling retter seg mot studenter, forelesere, forskere, ansatte i beredskapsorganisasjoner og praktikere. Boken er også svært relevant for ledere og medarbeidere i næringslivet Fagskolekonferansen blir tatt opp! Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra Fagskolekonferansen kommer mange til gode Våre forskere studerer selve begrepet samfunnssikkerhet, samfunnsplanlegging, beredskap, krisehåndtering, sikkerhetsledelse, risikopersepsjon- og kommunikasjon. Utdanning For 40 år siden fantes det ikke utdanninger på universitetsnivå i Norge eller i andre land innenfor feltet risiko og sikkerhet

Krisehåndtering planlegging og handling retter seg mot studenter, forelesere, forskere, ansatte i beredskapsorganisasjoner og praktikere. Boken er også svært relevant for ledere og medarbeidere i næringslivet. For høyere utdanning / høgskole- og universitetsutdanning; Bla i alle kategorier Arbeidserfaring. 2020-: ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS 2018-2020: Advokat ved Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. 2015-2020: Fagansvarlig i Boligbyggelagene i Norge oppgjør AS 2017-2020: Daglig leder i Boligbyggelagene i Norge oppgjør AS 2015-2017: Fagansvarlig i KOBBL Eiendom AS 2017: Daglig leder i KOBBL Eiendom AS 2012-2016: Egen advokatpraksis i Kongsvinger i. PR og kommunikasjon er et spennende fagfelt hvor det skjer mange ting, og antallet PR-jobber er forventet å øke i årene som kommer. Derfor er det behov for faglig dyktige og samfunnsengasjerte kommunikasjonsfolk med integritet og god teknologisk og strategisk forståelse For at medlemsland enkelt kan dele erfaringer og gode eksempler på krisehåndtering slik at utdanning når alle, har UNESCO opprettet et «Community of Practice». Innenfor disse rammene er det organisert et webinar der tekniske utdanningseksperter fra internasjonale organisasjoner samt myndigheter og myndigheter fra forskjellige land deltar og diskuterer Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Postadresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. Tlf: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no Org.nr: 840 747 97

Video: Beredskap og krisehåndtering - Studie

BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING, SAMLINGSBASERT (Bachelor) i

1 Innledning. Reglene om obligatorisk etterutdanning for personer som er engasjert i eiendomsmeglingsvirksomhet trådte i kraft 1. januar 2011 Krisehåndtering på arbeidsplassen Hva gjør du når det oppstår en krise? På kurset lærer du hvordan du møter en krisesituasjon, iverksetter nødvendige tiltak, og evaluerer egne handlinger i ettertid Studie i beredskap og krisehåndtering. Norsk Vann har gått sammen med Handelshøgskolen Innlandet ved Høgskolen i Innlandet om å tilby et skreddersydd utdanningstilbud i beredskap og krisehåndtering for vann og avløpsbransjen

Leif Inge Knutsen - Rådgiver / Adviser - Forsvaret

Krisehåndtering: Hvilket ansvar har du som leder i

Håndbok i krisehåndtering er aktuell for alle studenter og ansatte i yrker som kan møte kriser. Den er skrevet for medarbeidere, team og ledere som er avhengige av å kunne mestre kriser som kan oppstå i arbeidshverdagen. Denne e-boken tilsvarer p-bokens 1. utgave, utgitt 2013 Utdanning; Vann; Media. Nyheter. Mattrygghet og krisehåndtering. 19 mars 2020 ISO 22000 og krisehåndtering. Dersom det oppstår en krisesituasjon hos en næringsmiddelprodusent er det avgjørende at virksomheten har et velfungerende system for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling Denne boken handler om samfunnssikkerhet og organisering for krisehåndtering. Både menneskeskapte og naturskapte kriser, endringer på politikkfeltet og holdninger i befolkningen behandles. Det overordnede spørsmålet er hvordan organisering for samfunnssi

innen utdanning, helse, barnevern og politi må samordne seg for å finne gode løsninger for hvert barn og hver ungdom det kommer Krisehåndtering 7. Ansvar Ansvaret for å forbygge alvorlige hendelser og sørge for god bered- skap i barnehager og alle utdanningsinstitusjoner, er delt mellom kommunen, virksomhetsledelsen og nødetatene. For å sette denne tankeprosessen i system vil vi i dette kurset beskrive og diskutere en risk management-prosess. Kurset lærer deg tre prosesser som en organisasjon bør gjennomføre når den er utsatt for risiko: risikohåndtering, problemhåndtering og krisehåndtering

Beredskap og kriseledelse - Nord universite

Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering i nyutgave. Anne Lise Fimreite, Peter Lango, Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja har gitt ut Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering i nyutgave utdanning. Dersom utdanningsinstitusjonen har kjennskap til eller mistanke om at noen av studentene ikke er skikket for å utøve det aktuelle yrket med studentlisens, skal disse ikke meldes inn til lisens. Vennlig hilsen Anne Farseth e.f. avdelingsdirektør Cathrine Lien Jensen seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronis

Håndbok i krisehåndtering (Heftet) av forfatter Ole André Bråten. Pris kr 199. Bla i boka. Se flere bøker fra Ole André Bråten Krisehåndtering online vil også gi et godt grunnlag for alle som tar utdanning innenfor krisekommunikasjon, beredskapsledelse og samfunnssikkerhet. Boka kan brukes både som pensum, hjelpemiddel og oppslagsbok. Til toppen. Flere bøker av Kjell Løvik: Øvelse gjør mester Har du lyst å jobbe med viktige problemstillinger som har betydning for nasjonal krisehåndtering og beredskap? Da kan dette være jobben for deg! Sivilt-militært samarbeid får stadig større betydning for forsvaret av Norge. Et moderne og forberedt totalforsvar styrker nasjonens motstandskraft og utholdenhet og reduserer sårbarheten mot sammensatte trusler Reviderte emneplaner, STCW 78 Publisert: 08.02.2016 Endret: 28.02.2020; Etter revisjonen av STCW 78-konvensjonen, har emneplanene for opplæringen blitt gjennomgått

Meldinger til studenter: Åpningstid Etter 16.00 er det åpent for studenter og ansatte ved bruk av adgangskort. Fra 00.00 til 07.00 er studiestedene stengt for studenter. 11. august: Slik bidrar du til smittefri campus. Dokumentasjon av utdanning Utdanningen skal alltid dokumenteres med fullstendig vitnemål inkl. karakterutskrift. Praksis. Krav til praksis For å søke om godkjenning som revisor må du ha minst 3 års variert praksis i revisjon av årsregnskap. 3 år regnes fra dato til dato Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet har i samarbeid opprettet bransjerettede høgskolestudier innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering for vannbransjen. Målgruppen er personer som har en yrkesmessig relasjon til fagfeltet vannberedskap. Det er fortsatt plass til noen flere studenter, og søknadsfristen er derfor utsatt til 21. august

Utdanning Sikkerhet Leter du etter en utdanning i sikkerhet? Her finner du flere interessante sikkerhetsutdanninger med ulike studieretninger Utdanningene er primært funksjonsspesifikke, og gir kompetanse for innsatspersonell, for hundeførere, for instruktører og innen internasjonal og nasjonal sivil krisehåndtering. Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng Krisehåndtering, traumer og traumatisering PSH6001 Tre-årig helse- og sosialfaglig utdanning på høyere nivå. Søkere med annen 3 årig høgskole eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp Undervisningsform. Ansikt til. NIFS-programmet er et felles satsningsområde for Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Programmet har skapt rom for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, som er viktig og riktig for å svare på framtidas naturfareutfordringer Relevant utdanning. I tillegg til dette, har Fostervold gjennomført en rekke utdanninger innenfor ledelse, beredskap og krisehåndtering, blant annet: Lederkandidatprogrammet ved Politihøgskolen. Bachelor i ledelse og personalarbeid. Mastergrad i offentlig administrasjon og ledelse. Topplederkandidatstudiet ved Politihøgskolen

Friskliv og folkehelse - Rendalen kommuneHSN vant Erasmus-pris - USN

Lars Lervik er en norsk hæroffiser med generalmajors grad. Fra juni 2020 er Lervik øverste sjef for Hæren, etter å ha vært sjef for Brigade Nord siden 2018. Lervik har bred militær utdanning og erfaring, nasjonalt og internasjonalt. Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge (MKS) ble etablert i 1996 med kontor i Tønsberg. Formålet med etableringen var at MKS skulle være et bindeledd mellom rederiene/medlemsbedriftene og de maritime skolene for å sikre rekruttering av lærlinger til den maritime næringen Vi trenger flere frivillige instruktører til et nytt trimtilbud i Meldal - Sterk og Stødi Nord universitet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på studiesteder i Nordland og Trøndelag Videre har jeg internasjonal erfaring som rådgiver og har vært med på å utarbeide egen utdanning for instruktører innen sivil krisehåndtering i internasjonal tjeneste. I tillegg har jeg vært mentor og instruktør for flere kurs i Europa,. Kjøp Media og krisehåndtering fra Cappelendamm Siden første utgave av Media og krisehåndtering kom i 2008, har distribusjonen av informasjon endret seg radikalt. Denne nye og fullstendig reviderte utgaven fanger opp de viktigste trekkene i utviklingen

 • Stauprognose a1.
 • Sonesamling fotball hordaland.
 • Tema i ringenes herre.
 • Lykkeland bursdag.
 • 8 fach impfung hund.
 • Linser for keratokonus.
 • Reizen voor ouderen met zorg.
 • Hvordan flislegge pipe.
 • Mobile toiletten mieten osnabrück.
 • Playstation 3 konsoll.
 • Mundomar spain.
 • Koblenz deutsches eck parken.
 • Mc dekk best i test.
 • Halloween party kinder chemnitz.
 • Hva står kols for.
 • Haki kurucu bio firat.
 • Wow feral druid forms.
 • Unwetterschäden paderborn.
 • Farris bad spa priser.
 • Aortaklaffen.
 • Definisjon å fly.
 • Løven engelsk.
 • Kvamskogen landhandleri.
 • Rp familienanzeigen.
 • Liste over miljøproblemer.
 • Brin ohmsford.
 • George av storbritannia oldeforeldre.
 • Html tspan.
 • Graz silvester feuerwerk.
 • Lars ole johansen facebook.
 • Liste over miljøproblemer.
 • Trykkeri bergen t skjorte.
 • Håndvask.
 • Gardnerella smittsomt.
 • Fjellkvann.
 • Snømåke for tak.
 • Tarmkreft symptom.
 • Christopher maloney now.
 • Englische ausdrücke redewendungen.
 • Operasjon gunnerside.
 • Badeparadies ramsau am dachstein ramsau am dachstein.